Ilmanlaadun parantaminen

Helsingin kaupunki on laatinut vuosille 2017 - 2024 ilmansuojelusuunnitelman, jonka tavoitteena on typpidioksidin pitoisuuksien alentaminen mahdollisimman nopeasti raja-arvon alapuolelle. Lisäksi tavoitteena on parantaa yleisesti kaupungin ilmanlaatua ja siten edistää terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteutumista. Osa näistä toimenpiteistä koskettaa koko pääkaupunkiseutua kuten myös HSY:ssä tehtävä ilmansuojelutyö, jotka on koottu HSY:n ilmansuojelun toimenpidesuunnitelmaan pääkaupunkiseudulle vuosille 2017 - 2024.

Ilmansuojelutyön tavoitteet on aiemmin koottu kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa  ilmansuojelun toimenpideohjelmiin vuosille 2008-2016. Typpidioksidin raja-arvo ylittyi kuitenkin edelleen vuonna 2015 Helsingissä liikenteen päästöjen vuoksi. Tästä syystä Helsingin kaupunki laati uuden ilmansuojelusuunnitelman vuosille 2017–2024.  Muissa pääkaupunkiseudun kunnissa ilmansuojelun toimenpiteitä on kuntien ympäristöohjelmissa ja strategioissa, jotka ovat:

Espoon ilmasto-ohjelma ja Espoon ympäristölinjaukset 2017-2021
Vantaan valtuustokauden strategiaohjelma ja resurssiviisauden tiekartta
Kauniaisten ILME (ilmasto-ja energiansäästötoimenpiteet) –ohjelma.

Mikäli ilmanlaatu heikkenee äkillisesti, asukkaiden suojelemiseksi on koottu keinot varautumissuunnitelmaan.

Ulkoilman laatua säädellään raja- ja tavoitearvojen sekä varoituskynnysten avulla. EU:n raja-arvot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät ilmansaasteiden pitoisuudet. Kansalliset ohjearvot ohjaavat suunnittelua ja ovat tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kynnysarvojen ylittyessä asukkaille on välittömästi tiedotettava. Tavoitearvoilla ohjataan puolestaan terveys- ja luontovaikutusten vähentämiseen.