Ilmanlaatuindeksi

Ilmanlaatutiedotuksessa käytetään ilmanlaatuindeksiä. Indeksiväri kuvaa ilmanlaatua viidessä luokassa värillä ja sanallisesti hyvästä erittäin huonoon. Ilmanlaatuindeksi kuvaa näiden luokkien yhteyttä terveysvaikutuksiin ja normeihin.

Kun ilmanlaatu on huono, terveysvaikutukset ovat mahdollisia herkillä ihmisillä. Ilmanlaadun ollessa hyvä tai tyydyttävä, terveysvaikutukset ovat tutkimustiedon valossa hyvin epätodennäköisiä.

Ilmanlaatuindeksi lasketaan tunneittain kullekin mittausasemalle. Indeksi kattaa kaikki mittausasemalla mitatut saasteet. Laskennassa otetaan huomioon:

  • rikkidioksidin (SO2)
  • typpidioksidin (NO2)
  • hengitettävien hiukkasten (PM10)
  • pienhiukkasten (PM2.5)
  • hiilimonoksidin (CO)
  • otsonin (O3) pitoisuudet.

Taulukko: Ilmanlaatuindeksin yhteys vaikutuksiin.

​Ilmanlaatu

​Terveysvaikutukset

​Muut vaikutukset

Erittäin huono​Mahdollisia herkillä väestöryhmillä​​Selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
​Huono  ​Mahdollisia herkillä yksilöillä​Selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
​ Välttävä

 

​Epätodennäköisiä​Selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
Tyydyttävä​Hyvin epätodennäköisiäLieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
​Hyvä ​Ei todettujaLieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä

 

Indeksin taustalla ovat ilmanlaadun ohje-, raja- ja kynnysarvot sekä THL:n asiantuntijoiden arvio pitoisuuksien yhteydestä terveysriskeihin.

Kullekin saasteelle määritetään ali-indeksi ja näistä korkein mitattu saastekohtainen indeksi on mittausaseman ilmanlaatuindeksi.  Siten mittausasemien indeksit eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska  mitattavat yhdisteet vaihtelevat. Esimerkiksi kun indeksin arvo nousee 51:een, ilmanlaatuluokka vaihtuu hyvästä tyydyttävään.

Suomessa käytössä oleva ilmanlaatuindeksi on YTV:n (nyk. HSY) kehittämä. Indeksi on otettu käyttöön vuonna 1988 ja nykyisellä periaatteella laskettu indeksiä on käytetty tiedotuksessa vuodesta 1993. Laskentaperusteita on uudistettu vuosina 2002 ja 2007. Indeksi poikkeaa muissa maissa käytetyistä indekseistä siinä, että se on tuntipohjainen. Muualla arvoon vaikuttavat sekä vuorokausi-, kahdeksan tunnin että yhden tunnin keskiarvot.

Taulukko: Indeksiluokkien määräytyminen pitoisuuksien mukaan (uudistettu v. 2007).

​CO

​NO2

​SO2

​O3

​PM10

​PM2.5

​TRS

​Erittäin huono
 (>150)
​ >31​>201   ​>351 ​ >181 ​ >201​ >76​>51
Huono
 (101-150)
​21-30​151-200​251-350​141-180​101-200​51-75 ​21-50
​Välttävä
 (76-100)
​9-20​71-150​ 81-250​101-140​51-100​ 26-50​11-20
Tyydyttävä
 (51-75)
​5-8 ​ 41-70​21-80​61-100​21-50​11-25​6-10

Hyvä (<50)

<4​​ <40​​ <20​<60​<20​​ <10 ​<5

Yksikkö on mikrogrammaa kuutiossa (µg/m3), paitsi hiilimonoksidilla CO (mg/m3).