Tietoa ilmasta


Ilmansaasteet ovat ihmisen toiminnasta tai luonnosta peräisin olevia haittaa aiheuttavia kaasumaisia tai hiukkasmaisia aineita.

Merkittävimpiä kaupunki-ilman saasteita Suomessa ovat hiukkaset, typen oksidit, rikkidioksidi, hiilimonoksidi ja hiilivedyt. Muutamilla teollisuuspaikkakunnilla myös haisevat rikkiyhdisteet ovat edelleen ilmanlaatuongelma. Ilmansaasteilla on vaikutuksia sekä ihmisten terveyteen että luontoon. Saasteille käytetään kuvissa lyhenteitä kuten PM10 tai NO2, joiden selitykset löydät sanastosta.