Ilmanlaatuvyöhykkeet

​​Liikenteen päästöjen terveyshaittoja voidaan vähentää ilmanlaatuvyöhykkeillä. Katupöly, pakokaasut ja melu aiheuttavat terveyshaittoja asuttaessa vilkasliikenteisten väylien vaikutusalueella. Ilmansaasteiden pitoisuudet laskevat nopeasti tiestä etäännyttäessä ja ovat taustan tasolla 200 - 300 metrin etäisyydellä. Hiukkasten terveyshaitoille ei tunneta kynnysarvoa, joten jokainen väylästä etäännyttävä metri on tärkeä.

HSY:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemien ilmanlaatuvyöhykkeiden avulla pyritään vähentämään pienhiukkasten ja muiden liikenteen päästöjen terveyshaittoja pääkaupunkiseudulla. Ilmanlaatuvyöhykkeiden tavoitteena on taata terveellinen ja turvallinen elinympäristö (MRL 5 §).

Ilmanlaatuvyöhykkeitä käytetään suunniteltaessa uusia asuinalueita ja täydennysrakentamista avointen katujen ja väylien läheisyyteen pääkaupunkiseudulla. Minimi- ja suositusetäisyydet määrittelevät vyöhykkeet, joita lähemmäksi ei suositella asutusta tai herkkiä kohteita.  Erityiskohteissa, kuten risteysalueella, tunnelin suulla ja huonosti tuulettuvilla alueilla, on tarpeen arvioida ilmansaasteiden vaikutuksia tarkemmin.

Suositusetäisyyttä suositellaan sovellettavaksi suunniteltaessa uusia alueita ja minimietäisyyttä suositellaan täydennysrakentamiseen. Etäisyys on metreinä ajoradan reunasta rakennuksen julkisivulle tai oleskelualueiden reunaan. Liikennemääränä käytetään ennustetta liikennemäärästä arkivuorokaudessa. Pääsääntöisesti uudella alueella tarkoitetaan laajaa aluetta, jolla ei ole aiempaa asutusta.

 HSY:n ilmanlaatuvyöhykkeet liikenteen terveyshaittojen vähentämiseksi.

Ilmanlaatuvyöhykkeillä päivitetään aiemmat YTV/HSY:n suositusetäisyydet liikenteen päästöjen terveyshaittojen vähentämiseksi.  Ilmanlaatuvyöhykkeet ovat asiantuntija-arvio ja ne on valmisteltu yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden sekä kuntien ympäristöviranomaisten kanssa.

Liikenteen päästöjen vaikutusarviossa on vuonna 2014 arvioitu tarkemmin liikenteen päästöjen aiheuttamaa terveysriskiä pääkaupunkiseudulla, ja luonnosta täydennetään raportiksi keväällä 2015.  HSY on valmistellut yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa mallin ilmanlaadun huomioon ottamiseksi suunnittelussa ja siinä on keinoja miten ilmansaasteille altistumista voidaan vähentää suunnittelun keinoin.

Muita keinoja vähentää ilmansaasteille altistumista:
• Liikenteen päästöjä vähentävät keinot
• Rakennusten ja asuntojen sijoittelu ja muoto
• Ilmanvaihdon keinot kuten suodatus ja ilmanoton sijainti
• Suojarakennukset ja viherkaistat

Lue lisää: