Liikenteen ilmanlaatuhaitat


Liikenne on yksi merkittävimmistä hiukkasten päästölähteistä, ja liikenteen päästöjen haitallisuus terveydelle on tunnettu jo pitkään. 2000- luvun tutkimukset ovat osoittaneet kohtuullisen matalienkin ilman epäpuhtauksien pitoisuuksien vaikuttavan vakavasti terveyteen. Suurimmat terveyshaitat länsimaissa aiheutuvat hiukkasmaisille epäpuhtauksille altistumisesta. Lue lisää ilmansaasteiden terveysriskeistä teiden ja katujen varsilla (pdf).

Tutkimuksissa havaitaan terveyshaittoja pääkaupunkiseudullakin: Kun ilman liikenneperäisten hiukkasten pitoisuudet ovat korkeita, seuraavina päivinä on tavanomaista enemmän esimerkiksi sydäninfarkteja, aivohalvauskuolemia ja lasten astmasta johtuvia poliklinikkakäyntejä. Suomessa tehdyissä tutkimuksissa on toistaiseksi tarkasteltu vain tällaisia lyhytaikaisen hiukkasille altistumisen vaikutuksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että Suomessa kuolee vuosittain 1800 ihmistä ennenaikaisesti yhdyskuntailman pienhiukkasille altistumisen seurauksena (Pekkanen ym. 2010). Hiukkaset aiheuttavat moninkertaiselle joukolle ihmisiä lievempiä haittoja: sairaalakäyntejä voinnin äkillisen huononemisen vuoksi, lisääntynyttä lääkityksen tarvetta, sydän- ja hengityselinoireita jne.

Tällä sivustolle on koottu tietoa liikenteen päästöjen terveysvaikutuksista ja keinoja niiden vähentämiseksi. Muuttajia askarruttaa oman asuinalueen ilmanlaatu ja oman asuinalueen ilmanlaadun arvioimiseksi on koottu työkaluja.