Tietoa kaupunkisuunnittelijoille

Ilmanlaadun mittaustulokset ovat suunnittelijoiden käytettävissä maksutta. Ilmanlaadusta saadaan tietoa mittaamalla, mallintamalla, päästökartoituksilla tai bioindikaattoreiden avulla. Aiemmat ilmanlaatumittausten paikat ja tulokset on koottu kartalle. Ilmanlaatua on mitattu pääkaupunkiseudulla yli neljässäsadassa pisteessä.

Tarkista aiempien ilmanlaatumittausten sijainti


Ilmanlaadun mittaustuloksia voidaan hyödyntää kaavoituksessa silloin, kun mittauspiste on suunnittelualueella tai välittömästi sen läheisyydessä tai jos havaintopaikan liikennemäärä ja olosuhteet ovat muutoin vastaavat kuin kaava-alueella.  Mittaukset kertovat ilmanlaadun lähtötilanteesta kohteessa. Ilmanlaatu muuttuu kaavoitettavan kohteen myötä, koska kohteen tuulettuvuus muuttuu samoin kuin päästötaso. Tämän vuoksi mittaustulos juuri kyseisestä kohteesta ei riitä ilmanlaatuvaikutusten arvioksi vaan tarvitaan tarkastelu toteutunutta kaavaa vastaavissa olosuhteissa.

Katupölyn ilmanlaatuvaikutuksista saadaan hyvä arvio mittaustulosten perusteella, koska sen mallintamista rajoittaa lähtötietojen saatavuus ja edustavuus. 

Liikenteen vaikutuksia voidaan arvioida ilmanlaatuvyöhykkeillä, ja kaavoituksessa niiden avulla voidaan arvioida kuormitusta ja toisaalta vähentää altistumista. Vilkasliikenteisen pääväylän suojaksi tulisi täydennys- ja uudisrakentamisessa jättää suojaetäisyys. Näin vähennetään riskiä liikenteen saaste- ja melupäästöjen vaikutuksille. Ilmansaasteiden vaikutuksille herkempiä ovat esimerkiksi päiväkodit ja niille tulisi jättää suurempia suojaetäisyyksiä. Liikenteen haittoja voidaan vähentää myös vaikuttamalla muilla keinoin kuten vähentämällä liikennemääriä, vähentämällä päästöjä tai suojaamalla asukkaita.

Lue lisää:
Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa (pdf)
Liikenteen päästöjen terveysriskeistä teiden ja katujen varsilla (pdf)
Kasvillisuuden ja meluesteiden vaikutus ilmanlaatuun liikenneympäristöissä (pdf)