Ilmanlaatu ja sääolot

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jätteenkäsittely aiheuttaa pölyä ja hajuja, jotka voivat sääoloista riippuen levitä lähiympäristöön. Valtioneuvosto on antanut raja- ja ohjearvot ilman epäpuhtauksille. HSY mittaa jätteenkäsittelykeskuksen alueella haisevia pelkistyneitä rikkiyhdisteitä (TRS), hengitettäviä hiukkasia (PM10) sekä pienhiukkasia (PM2.5). 

Mittausten tuloksista julkaistaan raportteja. Tuloksia arvioidaan kuukausittain ja verrataan annettuihin ohjearvoihin. Ilmanlaadun raja- ja ohjearvot on annettu yh​​​​​​​dyskuntailmalle, eikä niitä voi siten suoraan soveltaa kaatopaikalla tehtyihin hiukkasmittauksiin.

Ilmanlaadun mittauksista saadaan tietoa hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2.5) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuuksista sekä sääoloista mittauspaikalla.

Hiukkaset

HSY mittaa jätteenkäsittelykeskuksen alueella hengitettäviä hiukkasia PM10 ja pienhiukkasia PM2.5

Ämmässuolla hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat peräisin jätteenkäsittelystä ja liikenteestä. Kaupungissa hengitettävät hiukkaset ovat pääosin liikenteen ilmaan nostattamaa hienojakoista ainesta ja katupölyä.
Ilman pienhiukkasten pitoisuuksista jopa yli puolet voi aiheutua kaukokulkeumasta. Muita pienhiukkasten lähteitä ovat muun muassa liikenne ja pientalojen tulisijojen käyttö. Vuositasolla pitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla noin 8 - 11 µg/m3. Lukemat ovat alhaisia muuhun Eurooppaan verrattuna.

PM10-pitoisuuden vuorokausiohjearvo on 70 mikrogrammaa kuutiossa ilmaa (kuukauden toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo). PM10-pitoisuuden vuorokausiraja-arvo on 50 µg/m3, joka saa ylittyä 35 kertaa vuodessa.
Pienhiukkasille on tulossa vuositason raja-arvo, joka on 25 µg/m3. WHO:n ohjearvo vuorokausipitoisuudelle on 25 µg/m3 ja vuosipitoisuudelle 10 µg/m3.

Alla olevissa kuvaajissa näkyvät hiukkasten määrä 24 tunnin ajalta sekä viikon ajalta.