Ympäristö

​H​SY:n jätehuolto huomioi kaikessa toiminnassaan ympäristövaikutusten hallinnan ja vähentämisen. Toimintaa ohjaavat ympäristöluvat, lait ja määräykset. Lainsäädännön velvoitteiden lisäksi pyrimme parantamaan ympäristönsuojelun tilaa myös vapaaehtoisin toimenpitein. 

HSY:n strategian 2020 visio on: Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut kasvavan väestön tarpeisiin, asukkaiden ja ympäristön parhaaksi.

HSY:n jätehuollolla on ollut vuodesta 1997 lähtien ISO 14001 ympäristöjärjestelmä. Ympäristöasioiden jatkuvaa parantamista seurataan sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla ja raportoinneilla sekä tunnistamalla, arvottamalla ja tarkastamalla ympäristönäkökohdat säännöllisesti.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristötarkkailut

Jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vaikuttaa ympäristöönsä. Vaikutuksia syntyy muun muassa jätteen käsittelystä, liikenteestä, rakentamisesta ja kaatopaikkaprosesseista. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutuksia seurataan ympäristölupamääräysten sekä muiden viranomaispäätösten mukaisesti. Lisäksi suoritetaan omaa tarkkailua, jonka avulla ohjataan jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa ja valvotaan toiminnan laatua.

Jätteenkäsittelykeskuksessa ja sen lähialueilla tarkkaillaan muun muassa pölyn, hajun ja melun leviämistä sekä pinta- ja pohjavesien laatua. Seurantatulokset kootaan ympäristöraportteihin, joita julkaistaan kahdesti vuodessa.

Ilmanlaadun ja sääaseman mittaustulokset päivittyvät näille sivuille jatkuvalla automaattisella päivityksellä lähes reaaliajassa. ​