ARA-tonttihintasuositus

​​​​​​​​​​​​​​Tonttihinnat

HSY valmistelee vuosittain esityksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla sovellettavista tonttien enimmäishinnoista. Työn tavoitteena on määritellä alueittain yhtenäinen ja johdonmukainen kohtuullisen hintatason yläraja ohjeeksi ARA-tuotantoon luovutettavan tonttimaan hinnoittelussa arava- ja korkotukilainsäädännön tavoitteiden mukaisesti. Seudullista hintapäätöstä on perinteisesti käytetty myös muutoin ohjeena kohtuuhintaisen tonttimaan arvioinnissa.

Hintasuositus esitetään kartalla, jossa enimmäishinnat näkyvät yleispiirteisinä vyöhykkeinä. Kullekin vyöhykkeelle määritellään enimmäishintojen rajat erikseen kerrostalo- ja pientalotonteille. Karttaan liittyy tarkemmat soveltamisohjeet mm. tontin sijainti- ja laatutekijöiden tarkempaa arviointia varten.

Pääkaupunkiseudun hintasuosituksen valmisteluun osallistuu keskeisesti kuntien johtavista virkamiehistä koostuva tonttikustannustoimikunta, johon kuuluvat myös ARA:n ja Suomen kuntaliiton edustajat. ​

Tonttien hintakehitys

Hintasuosituksen muodostamiseksi HSY seuraa ja analysoi hintojen muuttumista pääkaupunkiseudun asunto- ja tonttimarkkinoilla. Keskeisenä indikaattorina hintasuosituksen laadinnassa käytetään pääkaupunkiseudun rakentamattomien pientalotonttien hintakehitystä.

Alueittaiset hinnat ja niiden muutokset ovat vaihdelleet viime vuosina erityisen paljon, joillakin alueilla hinnat ovat jopa laskeneet. Reaalisesti hinnat ovat tällä hetkellä kolmin-nelinkertaisia 1990-luvun puolenvälin laman alimpiin hintoihin verrattuna. Hintataso on kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa jo selvästi korkeampi kuin 1980-luvun lopun voimakkaassa noususuhdanteessa. 

Pientalotonttien hintakehitys 1981-2019 pdf-tiedostona» 

Pientalotonttien hintatilasto 2013_2019 pdf-tiedostona»

Tonttihintakartta 2020 pdf-tiedostona»