Puhdistamme jätevedet tehokkaasti

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pääkaupunkiseudun asukkaat ja yritykset tuottavat jätevettä noin 130 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Jätevedet johdetaan viemäriverkostoa pitkin käsiteltäväksi puhdistamolle ennen niiden palautumista takaisin vesistöön. HSY:n kaksi jätevedenpuhdistamoa, Viikinmäessä Helsingissä ja Suomenojalla Espoossa, vastaavat jätevesien käsittelystä pääkaupunkiseudulla. Meneillään on Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen.

Puhdistukseen käytetään biologis-kemiallista menetelmää, jonka sivutuotteena syntyy lietettä sekä biokaasua. Liete jatkojalostetaan mullaksi ja kaasu hyödynnetään energian lähteenä. Puhdistetut jätevedet johdetaan tunnelissa avomerelle.

Kotitalouksien arkikäytössä syntyvien jätevesien lisäksi viemäreihin lasketaan myös teollisuusjätevesiä sekä muita poikkeavia jätevesiä. Näiden johtaminen viemäriin on luvanvaraista ja vaatii teollisuusjätevesisopimuksen.

Jätevedenpuhdistus on tärkeä osa rannikkovesien ja Itämeren suojelua, sillä puhdistettavaksi tuleva jätevesi sisältää runsaasti fosfori- ja typpiravinteita, jotka suoraan mereen johdettuna aiheuttaisivat voimakasta rehevöitymistä.

Jätevedenpuhdistukselle on asetettu rajoitteita sekä EU:n direktiiveissä että kansallisessa lainsäädännössä. Lisäksi jätevedenpuhdistamot ovat velvoitettuja täyttämään niille asetetut puhdistamokohtaiset ympäristöluvat, joiden toteutumista Uudenmaan ELY-keskus valvoo.

Kiinteä jäte pois jätevedestä

Mekaanisessa puhdistuksessa jätevedestä erotetaan kiinteät materiaalit. Näitä ovat muun muassa hiekka, sora, rasva ja muu sekajäte. Vesihuollossa sekajätettä kutsutaan termillä välpe.

Välppeen ja hiekan poisto heti prosessin alussa on tärkeää, ettei jäteveteen kuulumaton aines haittaa veden puhdistamista ja vahingoita laitteita. Vuosittain pelkästään pääkaupunkiseudulla viem​​​äreihin joutuu ylimääräistä ainesta yli miljoona kiloa.

Mekaaniseen puhdistukseen kuuluu myös esiselkeytys, jossa poistetaan hienojakoisempaa kiintoainesta ja pienennetään ja tasataan seuraavan, biologisen käsittelyn kuormitusta.

Kemiallisella puhdistuksella poistetaan fosfori

Jätevedessä on runsaasti fosforia. Se on peräisin ihmisten syömästä ruoasta ja esimerkiksi pesuaineista. 

Kemiallisessa puhdistuksessa jäteveteen lisätään rautasuolaa eli ferrosulfaattia.  Se saostaa vedessä olevan fosforin niin sanotuksi biofosforiksi ja painuu saostusaltaan pohjalle osaksi lietettä. Altaan pohjalta liete kerätään jatkokäsittelyyn.​​

Bakteerit toimivat tehokkaasti

Jäteveden biologinen puhdistus tapahtuu hyödyntämällä  jätevedessä olevia bakteereja. Biologisessa puhdistuksessa veteen johdetaan ilmaa pieninä kuplina eli se ilmastetaan. Tällöin jäteveden bakteerit alkavat kasvaa ja lisääntyä. 

​Näin muodostuu aktiivilietettä ja kasvaessaan bakteerit kuluttavat jäteveden eloperäistä ainetta. Samalla typpeä vapautuu ilmaan typpikaasuna.

Tämän jälkeen vesi ohjataan jälkiselkeyttimeen, jossa liete vajoaa altaan pohjalle ja puhdas vesi jää altaan yläosaan. Liete kerätään talteen ja suurin osa siitä kierrätetään biologisen puhdistusprosessin alkuun. Täten bakteerit ovat heti valmiina uudelleen töihin. Selkeyttimen läpi mennyt vesi on tarpeeksi puhdasta päästettäväksi mereen. Pieni osuus lietteestä poistetaan jatkuvasti prosessista ja johdetaan lietteenkäsittelyyn.​

Typen poisto on biologinen prosessi

Aktiivilietteen bakteerit kuluttavat kasvaessaan myös typpeä. Pääosa typestä kuitenkin poistuu bakteerien muuttaessa sen typpikaasuksi.

Pääosa typenpoistosta tapahtuu aktiivilieteprosessissa. Viiki​nmäessä puhdistusta jatketaan edelleen biologisilla typenpoistosuodattimilla ja laitos poistaakin typpeä merkittävästi tehokkaammin kuin sen ympäristölupa edellyttää.​​

Mädätys tuottaa biokaasua

Jätevedenpuhdistuksessa lietteen sisältämä eloperäinen aines hyödynnetään mädättämällä se. Mädätys on hapettomassa tilassa tapahtuva prosessi, jossa osa lietteen sisältämästä eloperäisestä aineesta hajoaa edelleen. Tällöin molemmilla puhdistamoillamme saadaan talteen biokaasua eli metaania.

Biokaasusta tuotetaan fossiilitonta eli hiilineutraalia sähköä ja lämpöä laitoksen omaan käyttöön.​​​

Lietteestä tehdään biokaasua ja multaa

​Mädätyksen jälkeen liete kompostoidaan ja jatkojalostetaan multatuotteiksi. Näin lietteessä oleva eloperäinen aine ja sen sisältämä fosfori ja typpi pääsevät uudelleen kiertoon.​​​​​​​​

Jätevedenpuhdistuksen vuosiraportti

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2018 - Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamot