Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

​​​​​Helsingissä sijaitseva Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on Suomen ja Pohjoismaiden suurin puhdistamo. Viikinmäen kalliopuhdistamossa käsitellään paitsi Helsingin myös Vantaan keski- ja itäosien, Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Sipoon, eli yhteensä noin 800 000 asukkaan sekä alueen teollisuuden jätevedet. 

Pääosin kallion sisään rakennettu puhdistamo otettiin käyttöön vuonna 1994, ja se korvaa nyt avomeritunnelin kanssa erilliset pienpuhdistamot.  

Puhdistamon kokonaisvirtaama vuorokaudessa on noin 270 000 kuutiometriä, ja jätevettä puhdistetaan vuodessa keskimäärin 100 miljoonaa kuutiometriä. Puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelissa kahdeksan kilometrin päähän Helsingin eteläkärjestä Katajaluodon edustalle yli 20 metrin syvyyteen.

Puhdistamolle tulevasta jätevedestä noin 85 prosenttia on yhdyskuntajätevesiä ja 15 prosenttia teollisuusjätevesiä. 

Puhdistusprosessi

Viikinmäen puhdistamon puhdistusprosessi perustuu aktiivilietemenetelmään ja se sisältää kolme vaihetta: mekaanisen, biologisen ja kemiallisen puhdistuksen. Typenpoistoa on tehostettu biologisella suodattimella, joka perustuu denitrifikaatiobakteerien toimintaan. 
Jätevedenpuhdistusprosessissa syntyvän lietteen sisältämä orgaaninen aines hyödynnetään mädättämällä liete ja mädätyksessä muodostuvasta kaasusta tuotetaan energiaa. Sähköä tuotetaan myös puhdistamon rakennusten katoille sijoitetuilla aurinkopaneeleilla sekä kaasumoottorien hukkalämmöstä. Puhdistamo on omavarainen lämmön suhteen ja sähkön osalta omavaraisuusaste on lähes 100 prosenttia. Kuivattua jätevesilietettä syntyy noin 60 000 tonnia vuodessa. 

Liete jatkojalostetaan multatuotteiksi Metsäpirtin kompostointikentällä Sipoossa. Kompo​​stoinnin jälkeen tuote on valmista käytettäväksi viherrakennuksessa. 

Lue puhdistusprosessista lisää Viikinmäen jätevedenpuhdistamon esitteestä »

Puhdistustulokset ja tarkkailu

​Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla jätevedestä poistetaan kiinteät ja happea kuluttavat aineet sekä fosfori 95-prosenttisesti ja typpi 90-prosenttisesti. Vesistöön johdettava kuormitus on kokonaisuudessaan Viikinmäen puhdistamon merkittävin ympäristöindikaattori.

EU:n vesipuitedirektiivi määrittelee jätevedenpuhdistuksen minimitason. Suomella on kuitenkin omat tiukemmat kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset puhdistuksen tasosta (Vesioikeuden jätevesienlaskulupa 264/1961). Laitoskohtainen ympäristölupa määrittelee Viikinmäen jätevedenpuhdistamon puhdistusvaatimukset ja siinä on lisäksi asetettu reunaehtoja ilmaan laskettaville päästöille sekä kiinteille jätteille. Jätevedenpuhdistamon lainvoimaiset puhdistusvelvoitteet ovat puhdistamon välittömiä, konkreettisia tavoitteita. 

Viranomaiset seuraavat puhdistusvaatimusten toteutumista vuosi- ja neljännesvuosiraporttien avulla. Lisäksi Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on velvoitettu täyttämään Helsingin kaupunginvaltuuston Itämerilinjauksessaan asetetut laatutavoitteet. 

Vesistöön johdettavan kuormituksen lisäksi puhdistusprosessin ilmapäästöjä kartoitetaan vuosittain tarkkailuohjelman avulla. Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on myös velvoitettu ilmoittamaan erikseen määriteltyjen yhdisteiden päästöt ilmaan ja veteen Suomen kansallista PRTR-rekisteriä varten. ​

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.11.2015:
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen