Modernia jäteveden puhdistamista

​​​​​​​Tavoitteenamme on rakentaa tehokas ja moderni 2020-luvun jätevedenpuhdistamo, joka:

Puhdistaa jätevedet yhä paremmin

Asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee nykyisestä kuormituksesta. Tavoitteena on poistaa yli 96 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä.

Puhdistustavoitteet ovat selvästi tiukemmat kuin EU:n vaatimukset ja HELCOM:n (Helsinki Commission) suositukset. Kokemukset muun muassa Helsingin Viikinmäen puhdistamolta auttavat saavuttamaan haasteelliset puhdistustavoitteet kustannustehokkaasti.

 

Toimii varmasti ja turvallisesti 

Suuri puhdistamo toimii varmemmin kuin pieni, koska sen kokonaishallinta on parempaa. Puhdistamon toimintavarmuuden keskeisiä tekijöitä ovat prosessin mitoittaminen huoltotilanteetkin huomioiden, jatkuvasti toimintavalmiina olevat varalaitteet ja sähkönsyötön varmistaminen. Kalliopuhdistamossa lämpötila pysyy tasaisena ja työskentely- ja huolto-olosuhteet ovat paremmat kuin avotaivaan alla olevalla laitoksella.

Häiriötilanteiden hoitamiseen varaudutaan huolellisesti. Pitkissä jäteveden siirtolinjoissa on omat riskinsä, mutta näihinkin on suunnitelmissa varauduttu. Esimerkiksi puhdistamolle vievään pitkään tulotunneliin jätevesi voidaan padota väliaikaisesti, mikä tasaa puhdistamolla käsiteltävää jätevesimäärää ja mahdollistaa puhdistamon toiminnan pysäyttämisen huoltotöiden ajaksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkutunnelissa ensin Suomenojalle ja sieltä seitsemän kilometrin päähän merelle. Purkutunnelinkin toimintavarmuuteen panostetaan. 

Käyttää omaa energiaa

Lämpöenergiaa voi puhdistamo tuottaa yli oman tarpeen. Biokaasun voimatuotannon lisäksi lämpöä otetaan talteen muun muassa käsitellystä jätevedestä. Mädättämöissä syntyvästä biokaasusta tuotettu sähkö vastaa yli puolta laitoksen kokonaissähkötarpeesta.  Sähkön tuotannosta ja suurten koneiden toiminnasta syntyvä lämpö otetaan talteen. Sillä lämmitetään esimerkiksi mädätettävää lietettä ja puhdistamon tuloilmaa. 

Sulautuu osaksi ympäristöään 

Puhdistamo rakennetaan pääosin kallion sisään. Maa-alue luolaston päällä säilyy suurelta osalta ennallaan. Rakentamisen jälkeen aluetta voidaan käyttää nykyiseen tapaan viher- ja virkistysalueena aidattua puhdistamon pihaa lukuun ottamatta.

Puhdistamoluolasto rakennetaan niin tiiviiksi, ettei toiminnalla ole vaikutusta Teirinsuon ja sen kupeessa olevan luonnonsuojelualueen vesitalouteen. Puhdistamon hajuilma johdetaan korkean piipun kautta niin korkealle ulkoilmaan, ettei haju haittaa alueen asukkaita tai virkistysalueella liikkuvia. Laitoksen koneet ovat sisätiloissa pääosin kallioluolastossa, joten niistä ei kantaudu melua lähiympäristöön.

Panostamme liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen sekä louhinnan aikana että sen jälkeen. Louhinnan aikana louhekuormia kuljetetaan luolastosta enimmillään noin 250 kuormaa päivässä. Louhinnan jälkeen työmaan raskaan liikenteen määrä putoaa noin kymmenesosaan louhinnan aikaisesta.

Kun puhdistamo on valmis ja käytössä, muutama raskas ajoneuvo hoitaa laitoksen liete- ja kemikaalikuljetukset päiväsaikaan. Puhdistamon yhteyteen tulee sakokaivolietteen vastaanottopaikka, koska puhdistamolla sakokaivolietesäiliöitä tyhjennettäessä syntyvät hajut saadaan poistettua puhdistamon omien hajujen kanssa. Sakokaivolietettä kuljettavia tankkiautoja ajaa alueelle vilkkaimmillaan muutamia tunnissa.

Blominmaki_puhdistusprosessi_kuva_07_2019.jpg