Puhdistamohankkeen taustaa

​​Vuonna 2005 Espoon Vesi teetti Espoon ja sen lähiympäristön jätevedenpuhdistuksen kehittämissuunnitelman. Siinä etsittiin parasta ratkaisua kaupungin lisääntyvien jätevesien käsittelemiseksi tulevaisuudessa niin, että vaikutukset ympäristöön, luontoon ja asumiseen olisivat mahdollisimman vähäiset. 

Koska Suomenojan puhdistamon toiminnan tehostaminen osoittautui kalliiksi ja laajentaminen rajalliseksi, päätti Espoon kaupunki, että rakennetaan kokonaan uusi puhdistamo kallion sisälle Espooseen. Asukkaat osallistuivat ympäristövaikutusten arvioinnin aikana vuorovaikutusprojektiin, jossa kerättiin espoolaisten mielipiteitä puhdistamon sijoituspaikoista ja ajatuksia Suomenojan puhdistamosta.

Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen tehtiin kaupunkirakenteellisia selvityksiä muun muassa Suomenojan alueen maankäytöstä ja viemäröintialueen kasvun painopisteistä. Espoon kaupunginvaltuusto päätti 12.10.2009, että Suomenojan korvaava puhdistamo sijoitetaan Blominmäkeen.

Vuodesta 2010 lähtien suunnittelua on tehty HSY:n vetämänä yhteistyössä Espoon kaupungin ja muiden tahojen kanssa. 

​Ajankohta​Vaihe
​2014−2022​​Puhdistamon toteutus
​2014−​2020
​Yksityiskohtainen suunnittelu
​2009−2014​3. vaihemaakuntakaava, puhdistamoalueen osayleiskaava ja asemakaava laaditaan ja vahvistetaan.​
​​​​2013−​2014​​Yleissuunnitelman tarkistaminen / luonnossuunnittelu
​12/2013, 11/2015 ja 12/2017

Ympäristölupahakemusten jättö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi ympäristöluvan ja se sai lainvoiman 

​​2010−​2011​Yleissuunnitelman laatiminen
​​2008−​2009​Espoon kaupunginvaltuusto päätti 12.10.2009, että Suomenojan korvaava puhdistamo sijoitetaan Blominmäkeen
10/2007−11/2008  
​Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -lain mukaiset arviointiohjelmat, lausunnot sekä arviointiselostukset valmistuivat.
​11/2007−05/2008​Vuorovaikutustyöpaja: työpajat asukkaille, asukasyhdistyksille ja alueneuvottelukunnille sekä sijaintipaikkavaihtoehtojen tarkastelu YVA:n rinnalla.
06/2007​Suomenojan puhdistamon ympäristölupapäätös, jossa on varauduttu uuden puhdistamon valmistumiseen vuonna 2017
​Syksy 2006​​Kalliopuhdistamon sijoituspaikat sisällytettiin Espoon eteläosien yleiskaavaehdotukseen.
​10/2005−04/2006
​Espoon Vesi teetti Espoon ja sen lähiympäristön jätevedenpuhdistuksen kehittämissuunnitelman. Suunnitelmassa esitettiin kaksi perusvaihtoehtoa: Suomenojalla sijaitsevan nykyisen puhdistamon kehittäminen ja laajentaminen tai Suomenojan läheisyydessä sijaitsevaan kalliotilaan rakennettava uusi jätevedenpuhdistamo. Suunnittelua päätettiin jatkaa kalliopuhdistamon tiimoilta. Kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.9.2006.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvat

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Espoon jätevedenpuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiselostus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa