Rakennusprojektissa tapahtunutta

Luolastolouhinnat

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus valitsi Blominmäen jätevedenpuhdistamon kalliotilojen louhinnan urakoitsijaksi Lemminkäinen Infra Oy:n. Urakka-ajaksi muodostui 16.9.2015 – 5.2.2018. Kalliota louhittiin urakassa kaikkiaan noin 950 000 kuutiometriä vuoden 2017 loppuun mennessä.  Työt käynnistyivät maanrakennustöillä. Urakkaan kuului myös huomattavia rakennustöitä, joita pystyi ja oli luontevaa tehdä louhintojen yhteydessä, kuten neljä mädättämösiiloa ja kolme varapoistumiskuilua. Lemminkäisen urakkaa oli edeltänyt Skanska Infra Oy:n yhdeksän kuukautta kestänyt valmisteleva urakka, jossa oli louhittu ajo- ja huoltotunneleita Mikkelänkalliosta puhdistamon kahdelle sivustalle ja yksi pystykuilu, jota voitiin käyttää ilmanvaihtoon.  Louhinnoista jäi tekemättä osa pienistä kanaali- ja kuoppalouhinnoista, jotka tehdään seuraavassa urakkavaiheessa.   

Blominmäellä syntynyttä louhetta käytettiin valmistelevissa urakoissa (mm. Blominmetsäntien massanvaihdoissa) ja puhdistamon rakentamisessa kymmeniä tuhansia kuutiometrejä. Työmaan tarpeisiin tehtiin paikalla mursketta siirrettävällä murskaimella kolmenkymmenen päivän aikana. Pääosa louheesta kuljetettiin käsiteltäväksi HSY:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa ja lentokentän eteläpuolella, kehä III:n tuntumassa olevilla murskaamoilla (noin puolet louhemäärästä kummassakin). Niistä murske on mennyt tai tulee menemään hyötykäyttöön pääkaupunkiseudun rakentamisessa.   

Räjäytystöiden valvonta

Ennen räjäytystöitä ja niiden päätyttyä tekee Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy lähialueen kiinteistöjen rakennekatselmukset ja herkkien laitteiden tärinäeristykset. Lisäksi koko räjäytystyön ajan tehdään lähimmissä rakennuksissa louhintatärinän tarkkailumittauksia jatkuvatoimisilla tärinämittareilla. Sallitut tärinärajat perustuvat työministeriön laatimiin räjäytysalan normeihin ja ovat ulkopuolisen asiantuntijan määrittelemiä. Louhinnan kulkua ja kerralla räjäytettävien panosten suuruutta säädellään saatujen mittaustulosten perusteella siten, että vaurioita ei pääse syntymään. 

Viemäritunnelilouhinnat Mikkelässä   

Viemäritunneleiden louhintoja jatkettiin puhdistamon urakkarajoilta Mikkelän asuinalueen ali touko-joulukuussa 2017. Työ tehtiin lisätyönä Lemminkäinen Infra Oy:n Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhintaurakkaan, kun haluttiin pienentää riskiä k.o. töiden jäämisestä puhdistamon käyttöönottoa rajoittaviksi. Viemäritunneleita oli alkuperäiseen urakkaan sisältyen louhittu vajaat 1 100 metriä ja lisätyönä louhittiin reilut 1 100 metriä. Tunneleiden leveys on noin 4,5m ja korkeus noin 5,5m.  

Puhdistamolouhintojen jälkeistä viemäritunnelilouhintaa jatkettiin myös Mikkelästä, mitä on käsitelty Blominmäen sivuilla toisaalla viemäritunneleiden louhintojen yhteydessä.