Ympäristövaikutukset

Hiekkaharjun vesitornin rakentamishankkeella ei ole merkittäviä suoria ympäristövaikutuksia. Sillä on kuitenkin maisemakuvallinen vaikutus alueen kaupunkiympäristöön uuden tornin rakenteen kautta. Lisäksi vanhan tornin purkaminen tulee muuttamaan kaupunkikuvaa.

Rakentamisajan ympäristövaikutukset

Kaavamuutos on hyväksytty Vantaan kapunginvaltuustossa 17.10.2016. 

Uuden vesitornin ja olemassa olevien rakennusten väliin jää etäisyyttä seuraavasti: 

  • eteläpuolella sijaitseva koulu 90 metriä
  • itäpuolella sijaitseva pientaloalue 190 metriä 
  • koillisessa sijaitseva pientaloalue 130 metriä
  • länsipuolella sijaitsevat asuintalot 130 metriä

Rakennusvaiheen aikana liikennemäärät lisääntyvät väliaikaisesti Talvikkitiellä, Lillukkakujalla, Malmimäenpolulla sekä lähiympäristössä. Rakentamisen aikana työmaalta kuuluu myös normaalia enemmän melua, josta saattaa olla haittaa lähialueen asukkaille sekä viereisen koulun oppilaille.

Rakennusvaihe muuttaa rakennusalueen ulkonäköä väistämättä. Säilytämme ympäröivien Talvikkitien ja Malmimäenpolun puustoa kaavamääräysten mukaisesti ja teemme rakennustyöt luontoarvoja kunnioittaen.

Käytön aikaiset ympäristövaikutukset

Ainoat uuteen vesitorniin liittyvät suorat ympäristövaikutukset tulevat olemaan sen aiheuttamat varjostus- ja valaistusvaikutukset.

Vesitornin esitetylle rakennuspaikalle on laadittu erillinen varjotarkastelu.

Vesitornin julkisivut on suunniteltu varustettavan älykkäällä led-tyyppisellä julkisivuvalaistuksella. Led-valaisimien avulla valaistaan tornin varsiosa, vinotuet sekä säiliöosan alapinta. Näin valaistus kohdistetaan vain haluttuihin kohtiin, jolloin vesitornin arkkitehtuuria voidaan korostaa ja valosaaste ympäristöön on minimoitu. Älykkäällä valaistuksella on mahdollista säätää valaistusta valvomosta etäohjauksella sekä ohjelmoida kirkkautta aikaohjatusti.

Uuden vesitornin kautta syntyvät epäsuorat ympäristövaikutukset ovat pääosin positiivisia. Uuden tornin myötä voimme kehittää Itä-Vantaan alueen vesihuoltoverkoston paineen hallintaa energiatehokkaammaksi. Painetason laskulla vaikutetaan myös verkoston vuotovesien määrään. Tekniset järjestelyt ja automatisointi mahdollistavat nykyistä tilannetta tehokkaamman tornin operoinnin, jolla voidaan osaltaan vaikuttaa energiatehokkuuteen ja esimerkiksi valaistusvaikutuksen optimointiin.

Negatiiviset käytön aikaiset ympäristövaikutukset liittyvät vesitornin ja sen suoja-alueella tapahtuvan liikkumisen rajoitteisiin, jotka muuttavat nykyisen puistoalueeksi kaavoitetun metsäsaarekkeen virkistyskäyttöä. Normaalikäytössä vesitornin alueelle kohdistuvat liikennemäärät ovat erittäin vähäisiä ja niistä ei ole merkittävää haittaa alueen asukkaille.