Näin HSY:n hinnat määräytyvät

Kuntayhtymän hallitus päättää HSY:n maksuista yleensä lokakuussa budjettikäsittelyn yhteydessä. Sekä jätehuollon että vesihuollon kustannukset katetaan yksinomaan asiakasmaksuilla. Siksi pyrimme aina siihen, että asiakkailta perittävät kulut vastaavat HSY:lle aiheutuneita kustannuksia mahdollisimman tarkkaan aiheuttamisperiaatteella. 

Vesihuollon maksut

​​Vesihuoltolain mukaan:
  • Asiakasmaksujen on oltava kohtuulliset ja tasapuoliset.
  • Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit sekä kaikki kustannukset.
  • Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin.

Maksun suuruudessa voidaan lain mukaan ottaa huomioon esimerkiksi
  • veden erityinen käyttötarkoitus
  • jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä.

Vesihuollon hinnat

Jätehuollon maksut

HSY:n järjestämän jätehuollon kustannukset katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla. Asiakaskiinteistöjen jätemaksut muodostuvat jäteastian tyhjennyshinnasta sekä astiavuokrasta, jos kiinteistöllä ei ole omaa jäteastiaa.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa käsittelymaksu määräytyy jätekuorman laadun ja painon perusteella.

Sortti-asemilla vastaanottohintoihin vaikuttavat kuormatilavuus sekä se, sisältääkö kuorma hyödynnettävää vai hyödynnettäväksi kelpaamatonta jätettä.

Jätehuollon hinnat