Vesihuollon toimintahäiriöt ja korvauksen hakeminen

​​​​​Joskus voi syntyä häiriötilanteita, joissa asiakkaalla on mahdollisuus saada korvausta HSY:ltä. Korvauskäytäntömme perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, erityisesti vesihuoltolakiin ja siihen pohjautuviin HSY:n vesihuollon yleisiin toimitusehtoihin.

Käyttökatkos tai laatupoikkeama

Talousveden käyttökatkos hyvitetään asiakkaalle vesihuoltolain ja vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Hyvityksen määrä yli 12 tuntia kestäneestä keskeytyksestä on vähintään 2 prosenttia asiakkaan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. Hyvitys huomioidaan myöhemmin kiinteistön vesilaskussa, joten erillistä hakemusta ei tarvitse toimittaa HSY:lle.

Veden laatupoikkeamasta kannattaa olla ensin yhteydessä HSY:n vikapäivystykseen puh. 09 1561 3000. Jos laatupoikkeamasta on aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja, tulee korvausta hakea erikseen kirjallisesti. Korvaushakemus lähetetään osoitteeseen: HSY:n kirjaamo, PL 100, 00066 HSY tai kirjaamo(at)hsy.fi. Asunto-osakeyhtiöiden osalta suosittelemme tekemään hakemuksen kootusti isännöitsijän kautta.  

​Vesijohtovuoto ja viemäritulva

Kiinteistön vesivahingon sattuessa on ensin tarkistettava, onko vesivahinko aiheutunut kiinteistön vesikalusteista tai vesijohdoista. Jos vesivahingon aiheuttajaa ei löydy kiinteistön puolelta, on hyvä olla yhteydessä HSY:hyn ja selvittää, onko HSY:n runkovesijohdossa ollut vuoto. Yhteystiedot löydät korvaushakemusohjeesta. Vesijohtojamme rikkoontuu silloin tällöin maan liikkeiden kuten routimisen vuoksi, jolloin vettä voi kulkeutua kiinteistölle.

Korvaushakemusohje

Vesivahinko voi aiheutua myös viemärin tulvimisesta. Viemäri tukkiutuu esimerkiksi sinne kulkeutuneen hiekan, esineiden, kasvuston tai rasvan seurauksena. Jos tulviminen johtuu painaumasta tai tukoksesta HSY:n runkoviemärissä eikä ole seurausta kolmannen osapuolen toiminnasta, on HSY vastuussa tulvimisesta aiheutuneista omaisuusvahingoista.

Tulvavahinko voi aiheutua myös poikkeuksellisen voimakkaasta rankkasateesta, kun viemärien kapasiteetti ei pysty käsittelemään kaikkea vesimäärää. Tilanteessa, jossa HSY:n viemäriverkostosta ei ole löydetty vikaa ja sademäärä on ollut niin poikkeuksellinen, ettei vesihuoltolaitoksen voida edellyttää siihen varautuvan viemärikapasiteetillaan, on HSY vapaa korvausvastuusta.

Kullekin vesihuoltoon liittyneelle kiinteistölle on määritelty liitoskohtalausunnossa  padotuskorkeus, jonka alapuoliset tilat liittyjäasiakkaan tulee suojata. Toimitusehtojensa perusteella HSY ei vastaa yleisten padotuskorkeuden alapuolisten tilojen tulvavahingoista.

Jos veden tulviminen on johtunut HSY:n vesijohdon rikkoontumisesta tai runkoviemärin virheellisestä toiminnasta, korvaamme tulvimisesta aiheutuneet välittömät omaisuusvahingot.

Irronneesta kaivonkannesta tai vuotomontusta aiheutuneet vahingot

 Irronneesta HSY:n kaivonkannesta tai tiellä olevasta vuotomontusta ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta voi hakea korvausta lomakkeella. HSY korvaa vahingot vain toteutuneita kustannuksia vastaan. Mikäli haet ensin korvausta omasta ajoneuvovakuutuksesta (kasko), voit hakea HSY:ltä korvausta jälkikäteen omavastuun ja mahdollisen bonusmenetyksen osalta.

Jos kansivahinko on aiheutunut ritiläkaivon kannesta (hulevesi- eli sadevesikaivo), kuuluu vastuu kaupungille. Korvausvaatimus tulee tällöin osoittaa vahinkopaikan sijaintikunnalle ottamalla yhteyttä kunnan tekniseen toimialaan.

Korvauksia koskevat erimielisyydet

Kuluttaja-asiakas voi saattaa korvausta koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan olisi syytä olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.