Tietoa hengitysilmasta

​​​​​​​​​Ilma on pääkaupunkiseudulla eurooppalaisittain puhdasta. Yleisimmin ilmanlaatu on meillä hyvä tai tyydyttävä. Ilmanlaatu on parantunut viime vuosikymmenten ilmansuojelutyön ansiosta. 

Pääkaupunkise​​udun ilmanlaatua heikentävät eniten:

  • liikenne
  • tuulten mukana seudulle kulkeutuvat ilmansaasteet, kuten pienhiukkaset ja otsoni
  • tulisijat pientaloalueilla etenkin lämmityskaudella sekä iltaisin ja viikonloppuisin
  • laivojen päästöt satamissa.

Ilmanlaatutilanne pääkaupunkiseudulla      

Hengitettävät hiukkaset, eli katupöly, heikentävät ilmanlaatua keväisin. Pölyisiä päiviä voi olla tuolloin usean viikon ajan. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat alittaneet EU:n raja-arvot viime vuosina.

Pienhiukkaset ovat terveydelle haitallisin ilman epäpuhtaus. Niiden pitoisuudet ovat kansainvälisesti verrattuna matalia. Ne voivat kuitenkin ajoittain nousta haitallisen korkeiksi etenkin vilkkaasti liikennöityjen teiden lähellä ja tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. Pienhiukkasiin sitoutunut bentso(a)pyreeni on viimeaikaisissa mittauksissa ylittänyt tavoitearvon pientaloalueilla.

Typpidioksidin pitoisuudet ovat ajoittain korkeita vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Pitoisuudet ylittävät vuosiraja-arvon Helsingin ydinkeskustassa ja pääväylien varsilla sekä vilkasliikenteisillä, korkeiden rakennusten reunustamilla kaduilla.

Otsonin määrä lisääntyy keväisin ja kesäisin etenkin taajamien ulkopuolella. Otsonia kulkeutuu usein tuulten mukana muualta Euroopasta.

Raskasmetallien pitoisuudet ovat matalia. Ne alittavat raja- ja tavoitearvot.

Joidenkin ilmansaasteiden pitoisuudet ovat laskeneet huomattavasti, eivätkä ne enää aiheuta merkittäviä ilmanlaadun ongelmia pääkaupunkiseudulla. Tällaisia saasteita ovat rikkidioksidi, lyijy ja hiilimonoksidi eli häkä.

 

​Ilmansaaste​Päästölähteitä seudulla​Tilanne
​Pienhiukkasetliikenne, kulkeutuminen alueelle seudun ulkopuolelta, puunpoltto, katupöly
​Hengitettävät hiukkaset​katupöly
​Otsonikulkeutuu alueelle seudun ulkopuolelta
​Typpidioksidi​liikenne
​Bentso(a)pyreeni​puunpoltto
​Hiilimonoksidiliikenne
​Rikkidioksidi​energiantuotanto, laivaliikenne
​Raskasmetallit

​liikenne, teollisuus

Lisätietoa:

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2018 »