Hulevesien hallinta tontilla

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistöllä muodostuvien hulevesien hallinnasta. Huleveden viemäröintialueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä HSY:n hulevesiviemäriverkostoon. Muussa tapauksessa hulevesi voidaan käsitellä tontilla esimerkiksi imeyttämällä, tai johtaa hulevesi tontin ulkopuolelle kaupungin hulevesijärjestelmään (esim. avo-oja).

Hulevettä ei saa johtaa toisen tontille eikä kadulle. Vedestä ei saa olla haittaa naapureille.


Kuva: Mihin hulevedet ohjautuvat tontillasi?

  1. Hulevedet kerätään katolta hulevesiviemäriin.
  2. Salaojavedet ohjataan tarkastuskaivon kautta perusvesikaivoon.
  3. Perusvesikaivoon kootaan kaikki tontin hulevedet ja perustusten kuivatusvedet.
  4. Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan hulevesiviemärin liitoskaivoon. Sieltä vedet ohjautuvat vesistöön.
  5. Jätevesi ohjataan erillisessä järjestelmässään tarkastuskaivon kautta jätevesiviemäriin ja jätevedenpuhdistamolle.
  6. Piharakenteisiin kannattaa valita vettä läpäiseviä materiaaleja asfaltin sijasta, jotta hulevettä imeytyy mahdollisimman paljon.
Koska hulevesi päätyy useimmiten sellaisenaan luontoon, on tärkeää, että myrkyllisiä tai haitallisia aineita ei päästetä hulevesiviemäriin. Esimerkiksi ajoneuvon pesemisessä käytettävää pesuvettä ja sen käsittelyä säätelevät kaupunkien ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräyksissä voi olla määrätty, että tontilla ajoneuvoa pestäessä syntyvää jätevettä ei saa johtaa puhdistamattomana hulevesiviemäriin. Pelkällä vedellä ilman pesuaineita satunnaisesti pestäessä pesuvedet voi imeyttää omalle tontille.

Tutustu kaupunkien ympäristönsuojelumääräyksiin:
Lue lisää kaupunkien ohjeista hulevesien hallintaan:
Jos kiinteistön hulevedet käsitellään kokonaan omalla tontilla tai johdetaan kaupungin hulevesijärjestelmään (esim. avo-oja), voi liittymisvelvollisuudesta hakea vapautusta oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta:

Huleveden imeyttäminen ja viivyttäminen

Uuden rakennuksen tontin kuivatus tulee suunnitella rakennussuunnittelun yhteydessä. Vesien hallinnan suunnitteluun tarvitaan asiantuntijaa. Kaupungin rakennusvalvonnasta saa ohjeistusta, esimerkiksi Helsingin kaupungin rakennusvalvonnalla on ohje hulevesien hallintaan

Vanhassa kiinteistössä remonttien yhteydessä kannattaa tarkistaa kiinteistön viemäröintitapa ja muuttaa sitä tarvittaessa niin, että hulevedet ohjautuvat hulevesiviemäriin tai talon läheisyydessä olevaan ojaan.

Huleveden imeyttäminen ja viivyttäminen omalla tontilla ovat hyviä keinoja hulevesien hallinnassa, jos ne eivät aiheuta tulvan vaaraa tai muuta haittaa. Imeyttämiseen ja viivyttämiseen on monia menetelmiä. Useimmiten käytetään maanalaisia järjestelmiä. Hulevettä voidaan hallita myös pienillä teoilla: esimerkiksi katolta valuvan sade- ja sulamisveden voi kerätä vaikkapa tynnyreihin ja käyttää vettä puutarhan kasteluun.

Pihamateriaalit ja kasvillisuus


Valitse tontillesi kasvillisuutta sekä vettä läpäiseviä materiaaleja (esim. nurmi, sora tai reikälaatat) läpäisemättömien materiaalien kuten asfaltin tai kivetysten sijaan. Pihassa voi olla kasvillisuuden peittämiä painanteita tai pieniä altaita, joihin vesi ohjataan. Kasvillisuus sitoo ravinteita vesistä, ja maaperän ominaisuuksista riippuen vesi voi painanteissa ja altaissa myös imeytyä maahan. Painanteet hidastavat huleveden virtausta.

Viherkatot viivyttävät katolle satavia ja sulavia vesiä. Viherkatto imeyttää, suodattaa, haihduttaa ja käsittelee vettä kasvillisuuden avulla. Huleveden hallintaan on olemassa monia luonnonmukaisia ja teknisiä ratkaisuja. Monet yritykset tarjoavat palveluja ja ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.