Autoala

​​​​​​​​​​​​​Kun yleiset ympäristö- ja jätetiedon tehtävät on suoritettu, voidaan siirtyä oppimispolulla ammattialakohtaisiin tehtäviin. Taustamateriaalit orientoivat ​​​​​​​​tehtävien tekoon.

Taustatietoa tehtäviin

Monissa autoliikkeissä on käytössä Autoalan Keskusliiton AKL:n ympäristöohjelma, jolloin liikkeessä toimitaan ympäristölakien mukaisesti ja luontoa mahdollisimman vähän kuormittaen. Hyvin ympäristöasiat tiedostavissa liikkeissä jätteen määrää pyritään vähentämään johdonmukaisesti ja lajittelemaan syntyvät jätteet.

Myös auton pesussa käytettävät pesuaineet valitaan ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Huolloissa spray-kemikaalit on korvattu uudelleentäytettävillä astioilla, joissa käytetään ponnekaasun sijasta paineilmaa. Monissa autoliikkeissä on myös tehty kemikaalikartoitus, jonka avulla pystytään tunnistamaan vaaralliset aineet ja voidaan korvata ne vähemmän haitallisilla.

Autokorjaamoissa ja -liikkeissä laatu- ja ympäristöasiat kytketään yhteen. Vähentämällä jätettä voidaan tehostaa yrityksen toimintaa, parantaa laatua ja säästää puhdasta rahaa.

On tärkeää, että työelämän vaatimukset otetaan huomioon autoalan perustutkinnon opinnoissa ja kannustetaan opiskelijoita vähentämään jätteiden syntyä, olipa kysymys autokorikorjaajan, automaalarin, automyyjän, ajoneuvoasentajan tai varaosamyyjän linjasta. Ympäristöä säästävien työmenetelmien valinta, työsalin pitäminen siistinä, hukan välttäminen ja kemikaalien ohjeidenmukainen säästeliäs käyttö ovat asioita, joita ei opita, jos niihin ei kiinnitetä huomiota opetuksen jokapäiväisessä arjessa

Jätteen syntyä voidaan autoalalla vähentää toimimalla materiaalitehokkaasti kaikissa työvaiheissa. Ratkaisukeinoja ovat muun muassa

 • ajoneuvojen säännöllinen huolto
 • laadukkaiden varaosien käyttö ympäristöä säästävien korjaamokemikaalien taloudellinen käyttö
 • koneiden ja työkalujen oikea käyttö ja huolto
 • korjaamojen pesutoiminnoissa tuhlaamaton vedenkäyttö
 • vaarallisten jätteiden asianmukainen talteenotto
 • öljynerotinkaivon säännöllinen huoltaminen
 • pestävien ja kierrätettävien puhdistusliinojen käyttö.

Autokorjaamon jätteet

Autokorjaamon on jätteen haltijana oltava selvillä jätteidensä määrästä ja laadusta.

Autokorjaamossa syntyviä jätteitä, jotka lajitellaan ja hyödynnetään materiaalina tai energiana, ovat muun muassa:

 • teräs ja muut metallit
 • paperi
 • pakkauskartonki
 • voiteluöljy
 • renkaat

Vaarallisen jätteen tuottajan on pidettävä kirjaa vaarallisista jätteistään. Autokorjaamojen vaarallisia jätteitä ovat

 • käytetyt voiteluöljyt
 • akut
 • jarru-, kytkin- ja jäähdytysnesteet
 • kiinteät öljyiset jätteet, kuten öljynsuodattimet ja öljynimeytysaineet
 • liuotinjätteet ja pesuaineet
 • öljynerotuskaivon pintakerros
 • raskasmetalleja sisältävät ladattavat akut ja paristot
 • liuotinpitoiset rätit, trasselit ja vajaat maalipurkit
 • elohopeaa sisältävät loisteputket.

Autokorjaamon yleisin vaarallinen jäte on käytetty voiteluöljy. Erilleen kerättäviä jäteöljyjä ovat kirkkaat, nokeentumattomat voiteluöljyt, rypsiöljyt sekä mustat moottorin voiteluöljyt. Hyötykäytön takia voiteluöljyjätteen joukkoon ei saa sekoittaa muita öljyjä tai aineita. Vaarallisten jätteiden säilytykseltä edellytetään yleensä samanlaista varastointia kuin vastaavilta kemikaaleilta. Pakkauksessa on oltava mainittuna jätteen haltija, jätteen nimi, koostumustiedot, määrä ja tarpeelliset varoitusmerkinnät.

Suomalaisessa autokorjaamossa syntyy keskimäärin yhtä mekaanikkoa kohden vuodessa

 • metalliromua eroteltuna metallilajeittain 500 kg
 • autonrenkaita 53 kpl
 • akkuja 98 kpl
 • öljynsuodattimia 350 kpl
 • jäteöljyä 1000 l
 • käytettyjä jarru- ja kytkinnesteitä 15 l
 • jäähdytinnestettä 100 l.

Käytännön esimerkkejä

Ajoneuvoasentaja

 • Ota myönteinen asenne autoalalle kohdistuviin tehokkuus-, taloudellisuus- ja ympäristövaatimuksiin.
 • Tiedosta auton huollon merkitys materiaalitehokkaana toimintona.
 • Käytä harjoitustöissä tarvittaessa käytettyjä ja tarvikeosia.
 • Käytä työssä mahdollisuuksien mukaan ympäristöä säästäviä materiaaleja ja kemikaaleja.
 • Opettele korjaamokemikaalien taloudellinen käyttö, oikea annostelu.
 • Ole selvillä korjaus- ja kunnostuskohteista, joissa voit käyttää uusiomateriaalista valmistettuja tuotteita tai ns. tehdaskunnostettuja vaihtolaitteita.
 • Ole tietoinen koneiden ja työkalujen oikeasta käytöstä ja huollosta.
 • Vältä virhekytkentöjä.
 • Ota selvää, miten voit vähentää työsalissa syntyviä metallilastujen ja hukkapalojen määrää.
 • Käytä pestäviä ja kierrätettäviä puhdistusliinoja.
 • Pidä työympäristö siistinä ja minimoi loukkaantumisriskit.

Autokorinkorjaaja

 • Auton muoviosien korjaaminen vähentää muovijätteen syntyä.
 • Tunne vaihtoon menevien muoviosien paikkakuntakohtaiset ja valtakunnalliset uusio- ja korjausorganisaatioiden toimintaperiaatteet.
 • Käytä hitsauskoneissa ympäristöä säästäviä seoskaasuja ja savukaasusuodattimia.
 • Käytä nykyaikaisia autokorin mittalaitteita, jotta vaikeatkin korin oikaisutyöt saadaan nopeasti ja mittatarkasti korjattua ja näin vältytään romutuksilta.
 • Käytä materiaaleja ja maalituotteita säästävästi ja pienennä pientarvikemääriä.
 • Vältä virhekytkentöjä.
 • Puhdista maaliruiskut ja muut työkalut liuotinpesukoneella, jolloin vältetään terveydelle vaarallisten liuotinhöyryjen haistelua ja säästetään huomattavasti itse liuotinainetta.
 • Käytä työssä mahdollisuuksien mukaan ympäristöä säästäviä raaka-aineita ja materiaaleja sekä käytä niitä säästävästi.
 • Käytä pintamaalauksessa mahdollisuuksien mukaan ympäristöä säästävää vesiohenteista maalia.
 • Hallitse liuottimien uusiokäyttö, kuten tislauskoneen käyttö.
 • Pidä työympäristö siistinä ja minimoi loukkaantumisriski.