Rakennusala

​Kun yleiset ympäristö- ja jätetiedon tehtävät on suoritettu, voidaan siirtyä oppimispolulla ammattialakohtaisiin tehtäviin. Taustamateriaalit orientoivat tehtävien tekoon.​

Taustatietoa tehtäviin

Rakentamisen elinkaari alkaa raaka-aineiden hankinnasta ja rakennusmateriaalien valmistuksesta. Rakentamisvaiheeseen liittyvät myös kuljetukset. Lopulta rakennus otetaan käyttöön ja jossakin vaiheessa se saatetaan joutua purkamaan.

Rakentamisen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa ympäristövaikutukset ovat suuret. Toisaalta kaikissa vaiheissa voidaan toimia materiaalia säästäen ja välttää jätteiden syntymistä. Ensisijainen keino on käyttää uuden rakentamisen sijasta vanha rakennuskanta mahdollisimman tarkkaan hyväksi.

Tärkeää on siis huolellinen rakentaminen, laadukkaiden materiaalien käyttö sekä käyttövaiheessa säännöllisistä korjauksista ja huolloista huolehtiminen.​

Rakennusalan jätteet

Merkittävimmät rakennusalan tuottamista jätteistä ovat betonia ja puuta. Talonrakennustyömailla syntyy jätettä melkein yhtä paljon kuin kotitalouksissa yhteensä, 1,1-1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Noin viidennes syntyy uudisrakentamisessa, puolet korjausrakentamisessa ja kolmannes rakennuksia purettaessa.

Rakennusjätteiden hyötykäyttö on pääkaupunkiseudulla viime vuosina kasvanut huomattavasti, kun käyttöön on otettu sekalaisen rakennusjätteen käsittelylaitoksia. Rakennusjätteistä sellaisenaan hyödynnettäviä ovat muun muassa

 • ​erilaiset puulevyt
 • laudat
 • soirot
 • ehjät tai korjattavissa olevat laitteet ja kalusteet
 • metalliset palkit ja pilarit
 • putket ja kaapelit
 • osa tiilistä ja rakenteista kuten ovet, ikkunat ja erikoisuunit.

Pääosa hyödystä saavutetaan muokkaamalla rakennusjätettä uusiomateriaaliksi ja erottelemalla polttoon sopiva aines.

Materiaaleina voi kierrättää metallia, paperia ja pahvia, betonia ja muoviakin. Murskatulla betonilla on mahdollista korvata hiekkaa ja soraa esimerkiksi betoninvalmistuksessa ja tienrakentamisessa. Osa rakennusmateriaaleista voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan samaan tai johonkin muuhun käyttötarkoitukseen.

Rakentamishankkeen toteuttajan pitää yhteistyössä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa suunnitella hanke siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Rakennusaineita tulee käyttää säästeliäästi ja käyttökelpoiset aineet ja esineet kierrättää.

Vaaralliset jätteet

Rakennusalan vaarallisia jätteitä ovat muun muassa

 • liuottimet
 • jäteöljyt
 • vanhentuneet maalit, liimat, lakat ja muut kemikaalit
 • elohopeaa sisältävät loisteputket, elohopeahöyrylamput
 • raskasmetalleja sisältävät akut ja paristot
 • asbestia sisältävät rakennusaineet
 • painekyllästetty puu
 • PCB- tai lyijypitoiset saumausmassat
 • kivihiilipiki (kreosootti) vesieristeissä
 • monet sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Vaarallisten jätteiden säilytykseltä edellytetään yleensä samanlaista varastointia kuin vastaavilta kemikaaleilta. Pakkauksessa on oltava mainittuna jätteen haltija, jätteen nimi, koostumustiedot, jätteen määrä ja tarpeelliset varoitusmerkinnät.​

​Käytännön esimerkkejä

Kun uutta rakennetaan tai vanhaa korjataan, tarjolla on monia keinoja vaikuttaa rakennusjätteen määrään ja hyödynnettävyyteen

 • ​hyvä suunnittelu
 • rakennusosien uudelleenkäyttö
 • raaka-aineen valinnassa uusiutuvien luonnonvarojen suosiminen
 • talon rakentamisessa oikeiden materiaalivalintojen tekeminen
 • rakennusosien valmistaminen mittatilaustyönä, jolloin hukan määrä rakennuspaikalla vähenee
 • määrämittaisen levy- ja puutavaran, kestomuottien ja puhallettavan eristeen käyttö
 • säästeliäs ja huolellinen materiaalien​​ käyttö
 • niukka pakkaaminen ja palautuspakkausten suosiminen
 • pitkien kuljetusten välttäminen
 • syntyvän jätteen lajittelu jo työmaalla

Rakennusta purettaessa voi hyväkuntoiset rakennusmateriaalit ottaa talteen ja ohjata uudelleen käytettäväksi.​​