Hallituksen ja yhtymäkokouksen päätöksenteko

​​​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on perustettu jäsenkuntien (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella. Ensimmäinen yhtymäkokous pidettiin 17.6.2009, jolloin valittiin HSY:n hallitus ja tarkastuslautakunta.

Tutustu HSY:n perussopimukseen »​​​

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokouksessa kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja. Edustajan äänivalta määräytyy kaupungin asukasluvun mukaan siten, että jokaisella edustajalla on vähintään yksi ääni ja enintään 50 ääntä.

Yhtymäkokouksen tehtävänä on mm.

  • hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  • valita hallitus ja tarkastuslautakunta.

Yhtymäkokous valitsee hallituksen jäsenet kunnallisvaalikaudeksi vaalien poliittisten voimasuhteiden mukaan. Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan tasa-arvolakia. Hallituksen tehtävistä on säädetty kuntalaissa.

Vuonna 2015 uudistetun kuntalain (410/2015) mukaan kunnassa ja kuntayhtymissä luovutaan erillisistä johto- ja hallintosäännöistä, jotka yhdistetään hallintosäännöksi.  Siten HSY:n aiemmat johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö korvautuvat hallintosäännöllä, jossa on määräykset muun muassa hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, toimivallasta, päätöksentekomenettelystä, hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallintosääntö on hyväksytty 30.6.2017 pidetyssä yhtymäkokouksessa.

Tutustu HSY:n hallintosääntöön »

Hallitus koostuu yhtymäkokouksen valitsemasta 14 varsinaisesta jäsenestä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä seitsemän on Helsingistä, kolme Espoosta, yksi Kauniaisista ja kolme Vantaalta.

Jäsenkunnilla on edustajansa hallituksen asiantuntijajäseninä. Heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Tarkastuslautakunta huolehtii kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja kuntalain mukaisen arvioinnin suorittamisesta. Tarkastuslautakunnassa on 7 jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Konserniohje

Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Konserniohje sisältää toimivallan ja toimintaperiaatteet, joilla johdetaan, ohjataan ja valvotaan yhtymäkonsernia yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Konserniohje on hyväksytty 30.6.2017 pidetyssä yhtymäkokouksessa.

Tutustu HSY:n konserniohjeeseen »

Kokoukset

Hallituksen esityslista liitteineen julkaistaan verkkosivuillamme vähintään kaksi päivää ennen kokousta. Hallitus kokoontuu kuukausittain (heinäkuuta lukuun ottamatta) vahvistetun kokousaikataulun mukaan vuonna 2020 seuraavasti:
17.1., 14.2., 13.3., 24.4., 15.5., 12.6., 14.8., 18.9., 9.10., 13.11. ja 11.12. Kokoukset alkavat klo 9.00.

Yhtymäkokouksen esityslista liitteineen julkaistaan verkkosivuillamme noin 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on nähtävillä HSY:n ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla 14 päivää ennen kokousta. Yhtymäkokoukset vuonna 2020 ovat 15.5. ja 13.11. .

Esityslistojen ja pöytäkirjojen selailu

Pääset selaamaan hallituksen ja yhtymäkokouksen esityslistoja ja pöytäkirjoja Esityslistat ja pöytäkirjat -sivun kautta.
Esityslistat ovat verkkosivuilla siihen asti, kunnes kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan, jolloin se korvaa esityslistan. Jos pöytäkirjaan tulee tarkastuksessa muutoksia, se julkaistaan ​uudelleen.

Hallituksen ja yhtymäkokouksen keskeiset päätökset julkaistaan myös verkkosivujemme Uutishuoneessa.

Ilmoitukset ja kuulutukset

Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan HSY:n verkkosivuilla, joukkotiedotusvälineissä ja HSY:n ilmoitustaululla osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki.

Kutsu yhtymäkokoukseen 15.5.2020
HSY:n kevätyhtymäkokous pidetään 15.5.2020 klo 10 HSY:ssä, kokoushuoneessa Länsisali (Ilmalankuja 2 L, Helsinki). 

Kuulutus 19.8.2019

Kuulutus 1.2.2019

Kungörelse 1.2.2019