HSY työnantajana

HSY:ssä työntekijöiden hyvinvointia pidetään suuressa arvossa ja sitä tuetaan monin keinoin.

Turvallinen ja terveellinen tapa tehdä työtä

Kannamme työnantajana vastuumme työolojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Teemme aktiivista työtä fyysisten ja henkisten työolojen ja työturvallisuuden kehittämiseksi ja henkilöstömme työhyvinvoinnin edistämiseksi yhdessä työntekijöidemme kanssa.

Toimistotyötä tekevillä työntekijöillämme on käytössään liukuva työaika, joka edistää vapaa-ajan ja työn yhteensovittamista ja joustavaa työntekoa. Työtehtävän sen mahdollistaessa työntekijällä on mahdollisuus myös etätyön tekemiseen.

Henkilöstön tyytyväisyyden seuranta

Mittaamme henkilöstön työtyytyväisyyttä, organisaatiomme ilmapiiriä ja johtamista henkilöstökyselyllä. Kyselyn tulokset käsitellään yhdessä johdon tasolla sekä työntekijöiden kanssa ja tulosten pohjalta etsitään tapoja kehittää toimintatapoja ja tukea työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Kattava työterveyshuolto

HSY:ssä panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin tarjoamalla kattavat työterveyshuollon palvelut. Työterveyshuolto tukee  työntekijöidemme terveyttä ja työkykyä läpi koko työuran. Työterveystiimiin kuuluvat työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työpsykologi ja työfysioterapeutti.

Monipuoliset henkilöstöedut

Tuemme työntekijöidemme lounasruokailua lounasseteleillä. Kannustamme julkisen liikenteen käyttöön työmatkaliikkumisessa tarjoamalla merkittävän työsuhdematkalippuedun. Tuemme monipuolista liikunta- ja virkistystoimintaa henkilöstön harrastekerhojen ja virikeseteleiden avulla sekä tarjoamme työnantajan tukemaa hierontaa. Lisäksi henkilöstölle järjestetään työhyvinvointitilaisuuksia yksiköittäin sekä koko HSY:n tasolla.

Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen

Jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus kehittyä sekä työssä oppimalla että kouluttautumalla. Erilaiset työroolit vaativat erilaista osaamista ja erilaisia taitoja. Uuden oppiminen ja uratavoitteiden asettaminen tukevat ammatillista kehitystä ja mahdollistavat organisaatiomme menestyksen.

Kehityskeskustelut

Jokainen työntekijä käy esimiehensä kanssa vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelun. Keskustelussa esimies ja työntekijä sopivat yhdessä tavoitteet ja laativat henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Keskustelun tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan ja mihin tavoitteisiin hänen tulisi pyrkiä työssään. Työsuorituksen arviointia käsittelevä keskustelu käydään niin ikään vuosittain.

Palkitseminen hyvin tehdystä työstä

Meillä on käytössämme tulospalkkiojärjestelmä sekä työntekijöiden kannustepalkkio. Lisäksi muistamme työntekijöitämme merkkipäivinä ja pitkään palveluksessamme olleita työntekijöitä palvelusvuosipäivinä sekä eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.