Terveydenhuollon erityisjätteet

​​​​​​​​Terveydenhuollon erityisjätteitä ovat muun muassa biologinen jäte, pistävä ja viiltävä jäte, lääkejätteet sekä tartuntavaarallinen jäte. Niitä ei saa laittaa muun jätteen joukkoon. 
Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää (Pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräykset 40§).