Taustaa

Jätevesiliete on resurssi


Jätevesiliete on arvokas ravinteiden ja orgaanisen aineksen lähde, mutta sen sisältämät raskasmetallit, patogeenit ja erilaiset orgaaniset haitta-aineet vaikeuttavat lietteen hyödyntämistä kasvintuotannossa. Jätevesilietteen käyttö lannoitteena onkin hiipunut viime vuosina sen käytön turvallisuuteen kohdistuvien epäilyjen vuoksi. Lietteen pyrolysointi on tunnistettu lupaavaksi vaihtoehdoksi orgaanisten haitta-aineiden poistamiseksi. Lisäksi pyrolysointi pienentää merkittävästi lietteen tilavuutta vähentäen siten kuljetuksen kustannuksia ja ympäristövaikutuksia, tuottaa energiakäyttöön soveltuvat neste- ja kaasujakeet ja säästää osan lietteen hiilestä ja ravinteista hyötykäyttöön.

Pyrolyysin avulla saadaan jätevesilietteet käsiteltyä tuotteeksi, jonka sisältämät ravinteet voidaan hyödyntää peltolannoituksessa vähentäen osin mineraalilannoituksen tarvetta ja, joka ei sisällä lietteen orgaanisia haitta-aineita. Ravinteiden kierrätyksestä tehdään näin turvallista ja tehokasta. Kiinteä biohiilituote pidättää myös lietteitä paremmin ravinteita, jolloin ravinnevalumat pelloilta vesistöihin vähenevät. 

Tämän hankkeen tavoitteena on tarkastella pyrolyysiteknologian mahdollisuuksia edistää jätevesilietteiden sisältämien ravinteiden turvallista ja energiatehokasta hyödyntämistä. Hanke hyödyntää teollisen mittakaavaan pyrolyysiteknologiaa, korkeatasoista osaamista pyrolyysituotteiden tutkimukseen liittyen sekä toimii tiiviissä yhteistyössä lainsäätäjien, hallinnonedustajien ja hiilituotteiden potentiaalisten loppukäyttäjien kanssa.  Aiemmat hankkeet


Jätevesilietteen pyrolysointia on tutkittu maailmalla viime vuosina melko paljon ja aiheeseen on tartuttu myös Suomessa. Kukin hankkeen kumppaneista on tahollaan tutkinut aihetta omissa projekteissaan. Tieteelliset tutkimukset aiheesta on kuitenkin tähän saakka toteutettu laboratoriomittakaavassa, kun taas pilot-mittakaavan kokeista on puuttunut tieteellinen toistettavuus. Tässä hankkeessa tutkijat ja käytännön toimijat yhdistävät voimansa tuottaakseen luotettavaa tietoa prosessin vaikutuksista lopputuotteeseen käytännön mittakaavassa.

Hanke on jatkoa HSY:n KOMBI ja Teolliset Symbioosit -hankkeille (2014-2017), joissa on tutkittu biohiilen hyödyntämistä kompostoinnissa sekä puhdistamolietteen uusia hyödyntämistapoja. 

Hanke liittyy Luken RavinneKelpo hankkeeseen, jossa kehitettiin laboratoriomittakaavan pyrolyysilaitteistoa ja tehtiin kokeita jätevesilietteen pyrolysoimiseksi. Lukessa jätevesilietteen lannoitekäyttöä, ravinteiden käyttökelpoisuutta ja haitta-aineita on tutkittu mm. PProduct, Precovery, Bonus Promise ja Lieri -hankkeissa. Näiden hankkeiden keskeiset tutkijat ovat osa nyt toteutettavan hankkeen toteuttajaryhmää. Lue lisää Luonnonvarakeskuksen raportista: Jätevesilietteen pyrolyysi - laboratorio- ja pilot-mittakaavan kokeita

Gasum Oy:n Topinojalla sijaitseva jätevesilietteen pyrolyysilaitteisto on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Laitteisto on kehitetty ja patentoitu Suomessa ja se koostuu kahdesta rinnakkaisesta jatkuvatoimisesta reaktorista. Laitteistoon kuuluu lisäksi nestepitoisen lietteen kuivauslaitteisto, jolla syötemateriaalia kuivataan n. 20 % vesipitoisuuteen ja syötetään pyrolyysireaktoriin. Reaktoreissa esikuivattu materiaali pyrolysoidaan 400-500 °C:een lämpötiloissa.