HRM:s verksamhetspolicy

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster är Finlands största offentliga aktör inom miljösektorn. HRM producerar avfalls- och vattentjänster för över en miljon invånare i huvudstadsregionen. Vi producerar också information om bland annat luftkvaliteten och klimatarbetet samt geografisk information om regionens utveckling. Den utmärkta servicen och produktionen av produkter baserar sig på identifiering av kundernas och de väsentliga intressegruppernas behov, krav och förväntningar. HRM:s verksamhetsidé är att erbjuda en klart bättre service. HRM:s värden styr vårt sätt att verka både inom arbetsgemenskapen och med kunderna.

HRM:s verksamhetspolicy baserar sig på visionen och strategin som sträcker sig till år 2020. Vår vision är ansvarsfulla och effektiva vattenförsörjnings-, avfallshanterings- och regioninformationstjänster som utvecklas för den växande befolkningens behov samt för invånarnas och miljöns bästa. I vår verksamhet uppfyller vi de krav och skyldigheter som åligger oss i samhället samt infriar våra löften till intressegrupperna med god marginal till lagstadgade krav.

Enligt våra strategiska målsättningar bedriver vi vår verksamhet på ett sådant sätt att vi

  • minskar skadliga miljökonsekvenser genom att utveckla goda verksamhetssätt och använda avancerad teknologi
  • satsar på övergripande riskhantering så att vår driftsäkerhet är hög och vattenförsörjningsnätets drift är optimerad
  • kontinuerligt utvecklar vår verksamhet för att tillgodose kundgruppernas behov
  • har en betydande roll i förbättrandet av regionens material- och energieffektivitet
  • uppnår ekonomisk balans genom en långsiktig taxapolicy och genom att förbättra produktiviteten

HRM:s kvalitets-, miljö- och säkerhetsprinciper

  • Vi förbättrar kvaliteten av produkterna och tjänsterna inom alla delområden på ett kostnadseffektivt och totalekonomiskt sätt med beaktande av intressegruppernas och kundernas behov.
  • Vi månar om miljön genom att förbättra regionens material- och energieffektivitet, öka nyttoanvändningen av avfall och minska utsläppen av näringsämnen och växthusgaser.
  • Vi förbinder oss till principerna för hållbar utveckling genom att ta hänsyn till miljön, människan och ekonomin i beslutsprocesserna och verksamheten. Vi känner till miljökonsekvenserna från vår verksamhet och informerar öppet och ärligt alla våra intressegrupper om dessa.
  • Vår verksamhetskultur innebär att varje anställd för egen del ansvarar för att målsättningarna ska uppnås. Personalen är medveten om vilka effekter deras arbete har på miljön och arbetssäkerheten och strävar efter att minska de skadliga effekterna.
  • Vi främjar personalens välbefinnande genom god ledning och ett bra chefsarbete samt genom att säkerställa arbetets smidighet samt kompetensen. Vi följer upp, upprätthåller och utvecklar systematiskt arbetssäkerheten genom verksamhet som bygger på kontinuerlig förbättring.