Projekt

Flera strategiska projekt pågår vid HRM.

RE​​PA

HRM:s projekt Resurssiviisas pääkaupunkiseutu (REPA, En resurseffektiv huvudstadsregion) har som mål att främja den hållbar utveckling genom att koncentrera sig på eftertänksam användning av resurser, till exempel material och energi. Ett av REPA-projektets viktigaste mål är att skapa förutsättningar för att innovativa miljöer som internationellt sätt är i toppklass kan födas och att se till att det inleds verksamhet i dem. De innovativa miljöerna gör det möjligt att snabbt testa idéer i kommande affärsmiljöer. 

Till REPA hör tre delprojekt som är viktiga med tanke på tillväxten av volymen och affärsverksamheten:

  • I projektet Teolliset symbioosit (Industriella symbioser) planeras en mångsidig ekoindustriell koncentration och utvecklingsmiljö i Käringmossen-Vinkelkärr-området där man kan frambringa nya innovationer inom kretsloppsekonomi genom att utföra pilotstudier, testa och förädla företagens industriella material- och biflöden samt hushållens kommunala avfall. 
  • Projektet Älykäs Vesi (Smart Vatten) har som avsikt att utnyttja smarta system för att minska på mängden vattenläckor och möjliggöra en mer effektiv användning av information (s.k. Big Data).
  • Projektet INKA-Ilma har som avsikt att skapa en testmiljö för luftkvaliteten för att producera uppgifter om luftkvaliteten allt mer omfattande och öka samarbetet mellan olika aktörer inom området.

Vattenförsör​​​jningens projekt

Inom vattenförsörjningen pågår följande stora projekt: 

Ökning av va​ttenreningens kapacitet

HRM:s styrelse godkände år 2010 ett investeringsprogram för vattenförsörjningen. I programmet finns linjedragningar för de åtgärder som krävs för att uppnå målen inom tidsperioden 2010‒2020. Under detta decennium ska produktionskapaciteten i de båda huvudsakliga produktionsanläggningarna ökas betydligt från nuvarande ca 5 000 m³/h (Gammelstaden) och 7 000 m³/h (Långforsen). Målet för bägge anläggningar är 9 000 m³/h. 

Gammelstadens vattenreningsverk är det äldsta av HRM:s ytvattenverk som fortfarande är i bruk. Inom projektet är avsikten att öka på Gammelstadens vattenreningsverks funktionssäkerhet, förbättra konstruktionernas skick och öka på produktionskapaciteten. I projektet saneras existerande delar av processen genom att avlägsna produktionsflaskhalsar i anläggningarna och genom att ersätta sådana apparater eller metoder som antingen är i dåligt skick, föråldrade eller dyra i drift med ändamålsenliga lösningar och i mån av​ möjlighet de mest energi- och miljöeffektiva lösningarna. Projektet genomförs under år 2016 och motsvarande åtgärder påbörjas vid Långforsens vattenreningsverk år 2017.

Västra Esbos stamvatte​nledning

I projektet byggs en stamvattenledning på 800 mm från Helsingfors vattenledningsnät till Esbos västra nät. Den nya kopplingen till stamvattennätet kommer att göra vattenförsörjningen säkrare och se till att vattnet räcker till i och med att invånarantalet ökar. Vattenförbrukningen i Esbo förväntas öka med ungefär 40 procent före år 2040.

Byggande av​ Blombackens avloppsreningsverk

Det nya bergreningsverket blir färdigt år 2020 och ersätter det nuvarande avloppsreningsverket i Finnå. Finnås reningsverks kapacitet räcker inte längre till för att behandla allt avloppsvatten från området i och med att invånarantalet ökar och vattnet förväntas rengöras allt mer effektivt. När reningsverket är klart kommer det att behandla avloppsvatten från 400 000 invånare i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå och Västra Vanda. Rengöringsverkets lokaler kan vid behov byggas ut så att man kan behandla över en miljon invånares avloppsvatten, vilket innebär att rengöringsverkets nya läge har rum för åtminstone hundra år framåt.