Blandavfall blir energi i avfallskraftverk

​Vi transporterar blandavfallet från hushåll i huvudstadsregionen och Kyrkslätt till Vanda Energis avfallskraftverk.

Blandavfallet utnyttjas i produktionen av fjärrvärme och el, och det förs inte längre till avstjälpningsplatsen.
 
Blandavfall är restavfall ur vilket redan skilt sorterats allt som duger att materialåtervinnas och som inte kan återanvändas.
 

Det mest​a av avfallet från hemmen utnyttjas

Avfallskraftverket utnyttjar varje år 340 000 ton blandavfall som inte kan återvinnas. Att använda avfall i energiproduktionen minskar på användningen av fossila bränslen och gör oss mer energisjälvständiga. Avfallskraftverket ökar till en betydande grad nyttobruket av avfallet. Av huvudstadsregionens avfall från hushållen utnyttjas knappa 50 procent som material och resten som energi.
 
Tack vare kraftverket minskar även utrymmesbehovet för soptippar samt deras negativa miljöpåverkningar.
 
Vid kraftverket uppstår aska och slagg som biprodukter av avfallet. Dessa behandlas i Käringmossens avfallshanteringscentral.