HRM verkar för miljön

​​​I vattenförsörjningen

 • Vi levererar högkvalitativt dricksvatten till över en miljon invånare i huvudstadsregionen.
 • Vi renar effektivt stadsbornas och industrins avloppsvatten för att skydda Östersjön.
 • På HRM:s vattenreningsverk rötas slammets organiska stoff och biogasen som fås utnyttjas vid produktionen av elektricitet och värme vid kraftverken.
 • Bioslammet som uppstår på vattenreningsverken vidareförädlas på kompostfältet till mylla.
 • Spillvärmeenergin i det renade vattnet utnyttjas i fjärrvärmeproduktionen i Katri Valas värmepumpanläggning.

I avfallshantering

 • Vi ordnar avfallshantering för bostadsfastigheter och den offentliga förvaltningen i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt samt sköter om insamlingen av nytto- och farligt avfall.
 • Vi ordnar hantering och slutförvaring av samhällsavfall på avstjälpningsplatserna och vi behandlar separat insamlat bioavfall genom kompostering.
 • Metangasen tas tillvara och utnyttjas vid produktionen av el och värme.
 • Vi erbjuder aktuell information om avfallssortering, minskad mängd avfall och förebyggande åtgärder.

I region- och miljöinformation

 • Vi följer upp luftkvaliteten i huvudstadsregionen på 11 mätstationer.
 • För att förbättra luftkvaliteten i huvudstadsregionen har man utarbetat ett gemensamt luftvårdsprogram.
 • Vi främjar förverkligandet av Huvudstadsregionens klimatstrategi 2030 samt rapporterar om hur åtgärderna framåtskrider.
 • Vi främjar förverkligandet av Huvudstadsregionens anpassningsstrategi för klimatförändringen i samarbete med städerna och andra regionala aktörer.