HRM som arbetsgivare

​​Säkra och hälsos​​amma arbetsmetoder

Vi tar vårt lagstadgade ansvar som arbetsgivare att se till att arbetsförhållandena är hälsosamma och säkra. Vi arbetar aktivt i samarbete med våra anställda för att utveckla både de fysiska och mentala arbetsförhållandena och för att främja personalens trivsel i arbetet.

Omfattande​​ företagshälsovård

Vår företagshälsovård stöder våra anställdas hälsa och arbetsförmåga under hela deras karriär. Till företagshälsoteamet hör en företagsläkare, företagshälsovårdare, företagspsykolog och en företagsfysioterapeut.

Perso​​nalenkät

Vartannat år mäter vi hur nöjd personalen är i arbetet, atmosfären på arbetsplatsen och ledningen genom en personalenkät. Vi går igenom svaren tillsammans med våra anställda och försöker finna sätt som vi kan utveckla och stöda arbetstrivseln och orken i arbetet.

Möjlighet till förm​​ånlig personalbespisning

Vi stöder våra anställdas personalbespisning med lunchsedlar.

Hobby- och rekreat​ionsverksamhet

Vi stöder mångsidig hobby- och rekreationsverksamhet genom klubbar och fritidssedlar.

Personalbiljetter ell​​er arbetsresesedlar

Alla våra anställda har möjlighet att använda personalbiljetter eller arbetsresesedlar.

Möjligheter att utveckla kompetensen

Alla våra anställda har möjlighet att utveckla sig både genom att lära sig i arbetet och genom fortbildning. Olika arbetsroller kräver olika kompetenser och färdigheter. Att lära sig nytt och att ställa mål för sin karriär stöder den yrkesmässiga utvecklingen och är nyckeln till vår organisations framgång.

Utveck​​lingssamtal

Varje anställd för minst en gång om året ett utvecklingssamtal med sin chef. Under samtalets gång kommer chefen och den anställda tillsammans överens om mål och gör upp en individuell utvecklingsplan. På det här sättet vet alla våra anställda vad som förväntas av honom eller henne och vad hon eller han ska sträva efter.

Belöning för ​​ett välgjort arbete

Vi använder oss av ett resultatbonussystem och motivationstillägg för de anställda. Vi firar anställda som länge har arbetat hos oss på tjänsteårs- och bemärkelsedagar, och när de går i pension.