Styrelsens och samkommunsstämmans beslutsfattande

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster är grundad genom ett grundavtal som medlemskommunernas (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda) fullmäktige har godkänt. Den första samkommunstämman hölls den 17 juni 2009 och i den valdes HRMs styrelse och revisionsnämnd.

Samkommunstämman utövar den högsta beslutanderätten i samkommunen. Samkommunstämman sammanträder minst två gånger om året. I samkommunstämman har varje medlemskommun en representant. Representantens rösträtt bestäms enligt stadens invånartal på så sätt att varje representant har minst en röst och högst 50 röster.

Samkommunstämmans uppgift är bland annat att

  • godkänna verksamhetsplanen och budgeten
  • fatta beslut om att godkänna bokslutet och bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet
  • välja styrelsen och revisionsnämnd.

Samkommunstämman väljer styrelseledamöterna för en kommunalvalsperiod enligt valets politiska kraftförhållanden. I styrelsens sammansättning iakttas jämställdhetslagen. Om styrelsens uppgifter stadgas i kommunlagen.  Förvaltningsstadgan innehåller de behövliga bestämmelserna om förvaltnings- och beslutsfattandeförfarandena. I instruktionerna däremot fastställs organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter.

I styrelsen sitter 14 ordinarie ledamöter som valts av samkommunstämman och varav en utses till ordförande och en till vice ordförande. Varje ledamot har en personlig suppleant. Av ledamöterna och suppleanterna kommer sju från Helsingfors, tre från Esbo, en från Grankulla och tre från Vanda.

Medlemskommunerna har representanter som är styrelsens sakkunnigmedlemmar. De har yttrande- och närvarorätt men ingen rösträtt.

Revisionsnämnden ansvarar för att ordna granskningar av samkommunens förvaltning och ekonomi och för att utföra utvärderingar enligt kommunallagen. Revisionsnämnden har 7 medlemmar som alla har en personlig suppleant.

Förvaltningsstadga för Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster »

Koncerndirektiv HRM »

Möten

Styrelsens föredragningslista jämte bilagor publiceras på vår webbplats minst två dagar före mötet. Styrelsen sammanträder varje månad (förutom i juli) i enlighet med den bestyrkta mötestidtabellen under år 2018 enligt följande:
19.1., 16.2., 16.3., 13.4., 25.5., 15.6., 17.8., 14.9., 12.10., 16.11. ja 14.12.  Mötena börjar kl. 9.00.

Samkommunstämmans föredragningslista jämte bilagor publiceras på vår webbplats ungefär 10 dagar före mötet. Möteskallelsen är offentligt framlagd 14 dagar före mötet på HRM:s och medlemskommunernas anslagstavlor för offentliga kungörelser.

De ordinarie samkommunstämmorna under år 2015 hålls enligt följande: vårens samkommunstämma den 25 maj kl. 10.00 och höstens samkommunstämma den 16 november kl. 10.00.

Tillgänglighet till föredragningslistor och protokoll

Du har tillgänglighet till styrelsens och samkommunstämmans föredragningslistor och protokoll via Föredragningslistor och protokoll-sidan.

Föredragningslistorna är tillgängliga på webbplatsen tills de ersätts av mötets ogranskade protokoll. Ifall ändringar i protokollet sker under granskningen publiceras det på nytt.

Styrelsens och samkommunstämmans viktigaste beslut publiceras också på vår webbplats på förstasidan under balken Aktuellt.

Offentligt framläggande av beslut

Samkommunstämmans och styrelsens granskade protokoll och tjänsteinnehavarnas beslut är offentligt framlagda under månadens första och tredje måndag under tjänstetid vid HRM:s registreringskontor på adressen Ilmalatorget 1, Helsingfors. Revisionsnämndens protokoll publiceras inte och är inte offentligt framlagda.

Kungörelser

Kungörelse 1.2.2019