Ny avgiftsstruktur för vattenförsörjningen

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM tar den 1.1.2019 i bruk nya fastställningsgrunder för grund- och anslutningsavgifter inom vattenförsörjning och för dagvattenavlopp. Den nya avgiftsstrukturen strävar till att förtydliga avgifterna för kunden, och den skiljer åt avgifterna för dagvattenavlopp och vattenförsörjning.I bakgrunden till förnyelsen ligger både den feedback på fakturor som HRM fått och de förändringar i lagstiftningen som gäller dagvattenavgifter. HRM:s styrelse gav vid sitt möte den 25.5.2018 beredningsdirektiv inför den nya avgiftsstrukturen, och vid sitt oktobermöte kommer styrelsen att fatta beslut om de nya avgifterna. Därefter kommer även kunderna att informeras om de nya avgifterna.


Vi förenklar som ett svar på feedback


HRM har fått riklig feedback på sina avgifters, prisers och fakturors begriplighet. En förenkling av avgiftsstrukturen är ett sätt att göra det lättare att förstå dem, och därmed förbättra kundupplevelsen.

- Den nya avgiftsstrukturen förenklar avgifternas fastställningsprinciper. De på olika våningsareal baserade avgiftsklasserna som idag gäller förenklas så att grundavgiften i fortsättningen fastställs direkt utgående från fastighetens verkliga våningsareal, berättar HRM:s VD Raimo Inkinen.

Separat dagvattenavgift


En annan faktor som motiverar en revision av vår avgiftsstruktur är de lagförändringar som gäller dagvatten. Förändringarna i Lagen om vattentjänster och i Markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft 1.9.2014. I dessa fastställs ansvarsfördelningen inom dagvattenhanteringen, och lagarna stiftar även om dagvattenavgifter. Vattenförsörjningsanläggningarna skulle alltså skilja åt dagvattenavgifterna från vattenförsörjningens avgifter.

- I fortsättningen kommer kunden att se dagvattenavgiften separat från vatten- och avloppsavgifterna. Tidigare har dagvattenavgifterna utgjort en del av vattenförsörjningens grundavgift. Den nya dagvattenavgiften kommer att täcka utbyggnad och underhåll av dagvattensystemet enligt principerna för kostnadssamband, berättar branschdirektören för HRM:s vattenförsörjning Tommi Fred.  

Den nuvarande strukturen för vattenförsörjningens bruks-, grund- och anslutningsavgifter togs i bruk när HRM inledde sin verksamhet den 1.1.2010. Då skapades en avgiftsstruktur utgående från de olika tillvägagångssätt som tillämpades i medlemsstäderna. Anslutningsavgifterna är sedan 2010 de samma inom samtliga medlemsstäder. Under perioden fram till 2013 förenhetligade vi stegvis våra bruks- och grundavgifter. Den förnyelse som nu träder i kraft vid årsskiftet kommer att vara HRM:s första enhetliga helhetsförändring av vår avgiftsstruktur. 

Ytterligare information

HRM:s kundservice, tel. 09 1561 2110, asiakaspalvelu(at)hsy.fi

Tema: Kundtjänst; Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Invånare; Disponenter