Fyra olika slags avfall hålls i sina egna fack i avfallsbilen – flerfacksförsöket kör igång inom huvudstadsområdet

Vår flerfacksavfallsbil började cirkulera inom huvudstadsregionen denna vecka. Drygt tusen egnahems- och parhus deltar i försöket med den nya tjänsten och testar hur sortering av avfall i avfallskärl med fyra fack fungerar.  Kärlets samtliga fack töms på en enda gång in i avfallsbilens motsvarande kamrar. På basen av de erfarenheter vi får av försöket kommer vi senare att fatta beslut om en eventuell fortsättning och utvidgning av tjänsten, och om vilka avfallsslag det lönar sig att samla in med flerfackskärl.  

– Med vårt flerfacksförsök vill vi förbättra invånarnas sorteringsmöjligheter och få avfallsmaterialet allt effektivare med i cirkulationen, berättar logistikplanerare Saara Valtonen

Den nya insamlingsmetoden förenklar sorteringen för invånarna. Mer än 60 procent av invånarna uppskattar att de skulle sortera effektivare om det fanns en insamlingsplats närmare hemmet eller bostadsbolaget. Detta framgick ur vår enkät (2017). 

Vårt mål är att höja återvinningsgraden för hushållsavfall till 60 procent före slutet av 2025. Flerfacksförsöket är en av flera åtgärder som bidrar till att uppnå detta mål. 

Denna vecka inleds också ett försök om insamling av farligt avfall direkt på egnahemsfastigheter.   

En återvinningspunkt på egnahemshusets gårdsplan förenklar sorteringen 

Vårt nya flerfackskärl ersätter det traditionella kärlet för blandavfall. Kärlet tillåter sortering av fyra olika avfallsslag: plastförpackningar, bioavfall, små metallföremål och blandavfall. Vid samtidig insamling av flera olika avfallsslag med ett besök av avfallsbilen minskar de miljöbelastningar som uppstår vid insamlingen, jämfört med att man tömmer separata kärl. 

– Avfallskärlet töms med en specialplanerad flerfacksbil för insamling av avfall. Bilen kommer med ett helt eget och lustigt uttryck som har skapats av den grafiska designern Taru Staudinger, berättar Saara Valtonen. 

Flerfacksinsamlingen inleddes i början av maj på de fastigheter som deltar i försöket, och pågår till slutet av våren 2021. Fastigheterna valdes ut inom tätbebyggda områden som består av huvudsakligen egnahemshus, på basen av anmälningar. Denna typ av områden lämpar sig bäst för flerfacksinsamling. Försöket har deltagare i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla – områdena visas på kartan på vår webbplats.   

Vi fattar beslut om en eventuell fortsättning och utvidgning av flerfackstjänsten inom huvudstadsregionen och i Kyrkslätt på basen av de erfarenheter vi får av försöket. 


Tilläggsinformation:  hsy.fi/flerfacket


Tema: Avfallssortering och återvinning; Kundtjänst; Monilokerokeräys
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Vanda
Målgrupp: Invånare