Saneringar inom vattenförsörjningen på Sockenbacka-Martasområdet

Vi kommer att sanera vattenförsörjningsnätet inom området Sockenbacka-Martas i Helsingfors. Saneringen gäller stamnätet, som består av de vattenledningar, avlopp och dagvattenavlopp som HRM ansvarar för. Därtill sanerar vi samtliga över 20 år gamla  tomtvattenledningar och tomtavlopp från vårt stamnät till fastigheternas tomtgränser. Projektet ligger för närvarande i planeringsskedet, och vi beräknar att arbetet kommer att utföras under perioden 2021–2024.

Som en del av saneringsprojektet erbjuder vi fastighetsägarna inom detta område en enkel och förmånlig möjlighet att samtidigt få fastighetens egna tomtledningar från tomtgränsen ända till byggnaden sanerade. Denna verksamhetsmodell är helt ny, och vi kommer under projektets gång att samla in erfarenheter av den. Därefter utvecklar vi modellen på basen av den feedback projektet ger.

Alla vatten- och avloppsledningar, samt dagvattenledningar som samlar in regn-, smält- och dräneringsvatten på fastighetens område, kallas tomtledningar. De förbinder fastigheten och dess byggnader till HRM:s stamnät. Tomtledningarna är på fastigheternas ansvar, på samma sätt som byggnadernas interna rörledningar. Ansvarsfördelningen är den samma oberoende av om byggnaderna är uppförda på egen eller arrenderad tomtmark, och om det rör sig om småhus, höghus eller företagsfastigheter.

Kiinteiston_vastuut_ruotsi_600px.jpg

Dåliga rör innebär en risk för fastighetsägaren

Tomtledningarnas livslängd rör sig i allmänhet kring 40–50 år, beroende på material, byggnadssätt och jordart.  Rörskador kan leda till att vatten tränger in i fastighetens källare och i grunden, och i värsta fall även hos grannen. Skadorna kan bli synnerligen betydande, och reparationskostnaderna ligger på fastighetsägarens ansvar. Beroende på försäkringar och försäkringsbolag samt på tomtledningarnas underhållshistorik kan det vara möjligt att få delersättningar för denna typ av skador.

Fördelarna med att sanera tomtledningar:

  • säkerställer hög kvalitet på fastighetens dricksvatten, samt oavbruten vattenförsörjning
  • förebygger skador som orsakas av läckage eller översvämning
  • höjer fastighetens värde
  • förebygger miljöskador
  • underlättar vattenförsörjningens helhetshanteringen

Var finns det att få information om fastighetens tomtledningar?

Fastighetens VVS-plan ger svar på frågor om hur och var fastighetens tomtvattenledningar och avlopp är placerade på tomten. Tomtledningarna finns vanligtvis också inritade i stadens ledningskarta. Kolla med rörledningsinformationen eller mätningsavdelningen i din hemstad.
Helsingfors stads ledningsuppgifter

Hur väl känner du tomtvattenledningarna och tomtavloppen på din fastighet? – Besvara enkäten »
Vill du ansluta dig till projektets meddelandelista? Ange dina kontaktuppgifter »

Läs mer om hanteringen av dagvatten och om avlopp »