Vattenförsörjningsnät

 

Huvudstadsregionens vattenledningsnät uppgår till totalt ungefär 3 000 kilometer. Av det är ungefär 300 kilometer huvudvattenledningar som leder vatten till vattentorn och stora förbrukningscentrum. Från huvudledningarna förgrenar sig distributionsledningar till vilka fastigheterna kopplar sina egna tomtledningar.

Avloppsnät

Den totala längden på huvudstadsregionens avloppsnät är ungefär 4900 kilometer, varav spillvatten- och blandvattenavlopp utgör ungefär 2700 kilometer och dagvattenavlopp ungefär 2200 kilometer. Avloppstunnlar som grävts in i berget finns det ungefär 80 kilometer av.

Två slags avloppssystem är i bruk i huvudstadsregionen. Utanför Helsingfors innerstad samt i Esbo, Vanda och Grankulla används ett separat avloppssystem. Inom områdena som omfattas av det separata avloppssystemet leds endast avloppsvattnet till avloppsreningsverket via avloppet. Dagvattnet leds till närmaste vattendrag.

Helsingfors innerstads område har huvudsakligen ett kombinerat avloppssystem där både avlopps- och dagvatten leds genom samma avlopp till Viksbacka avloppsreningsverk. De kombinerade avloppsledningarnas andel är cirka 6 procent av avloppens totala längd.

Avloppspumpstationer

Man strävar efter att avloppsvattensystemet planeras så att avloppsvattnet strömmar till avloppsreningsverken med hjälp av tyngdkraften. På grund av höjdskillnader i terrängen är det dock inte alltid möjligt, vilket leder till behovet av avloppspumpstationer.

I huvudstadsregionen finns över 500 avloppspumpstationer. Den största delen av pumpstationerna är under jorden och ungefär trettio ovan mark. De största pumpstationerna finns i Skomakarböle och Bocksbacka.

Pumpstationerna ligger vid utkanten av bebyggelser och i vissa fall kan pumpstationerna förorsaka luktolägenheter i närmiljön. Vissa av de största pumpstationerna är utrustade med luktbekämpningssystem som baserar sig på en kemisk filtreringsmassa. Vid de mindre pumpstationerna leds utloppsluften i vissa fall genom ett aktivkolpatron som tar bort lukten. HRM har i bruk en biologisk luktbekämpare i Esbo.

Du kan ge respons om pumpstationernas luktolägenheter genom HRM:s ​respons​blankett. Den respons som invånarna ger är viktig då vi utvärderar bygget av luktbehandlingssystem och deras verksamhetsnivå.