Avlopp för dagvatten

Vi tar hand om avloppet för dagvatten inom huvudstadsregionen. Vi erbjuder dagvattenavloppstjänster inom det område som staden har godkänt för dagvattenavlopp. Vi har ansvaret för att bygga ut och underhålla stamnätverket för dagvattenavlopp. Fastighetsägaren eller den som besitter fastigheten svarar för tomtledningen ända till stamlinjen. 

Om fastigheten ligger inom dagvattenavloppsnätets område ska den anslutas till HRM:s dagvattenavlopp. Om dagvattnet i sin helhet hanteras på egen tomt eller om det leds till stadens dagvattensystem (t.ex. öppet dike) kan fastigheten anhålla om befrielse från anslutning hos den egna kommunens miljöskyddsmyndigheter.

Våra kunder betalar en dagvattenavgift som vi använder för att underhålla och bygga ut vårt dagvattenavloppsnätverk. Dagvattenavgiften faktureras av de fastigheter som ligger inom dagvattenavloppsområdet.

Dagvattenavloppets kapacitet

Kapaciteten på HRM:s dagvattenavlopp planerades ursprungligen så att de dagvattenmängder som uppstår vid normala regn kan ledas bort från bebyggda områden. Vid exceptionella störtregn räcker inte kapaciteten, och då behövs skilda ledningssystem på marken, så kallade översvämningsrutter för dagvatten. Dessa rutter kan till exempel vara gator eller fåror i stenbeläggningar, och diken eller svackor på grönområden. Staden ansvarar för att bygga och underhålla rutterna. 

Markabsorbering eller fördröjning av dagvattnet på tomten minskar belastningen på dagvattennätet.

Dagvatten hör inte hemma i avloppsnätet för avloppsvatten

Inom huvudstadsregionen är bostadsområden utom innerstaden försedda med separata avloppsnät. Det betyder att dagvattnet och avloppsvattnet flyter i skilda avloppsnät. 

Om det finns ett dagvattenavlopp inom området är fastigheterna skyldiga att ansluta sig till det. Även sockeldräneringens vatten från fastigheter, dvs. dräneringsvattnet ska ledas till dagvattenavloppsnätet. 

Dagvattnet får inte ledas till det vanliga avloppsnätet. Om man låter dagvattnet ledas till avloppsnätverket för avloppsvatten kan avloppsnätverket under störtregn belastas av så stora vattenmängder att pumpstationerna inte längre klarar av att pumpa vattnet vidare. Vattenmängden kan temporärt växa sig så stor att det uppstår risk för översvämning, vilket i sin tur innebär att utspätt, orenat avloppsvatten kan rinna ut i vattendragen. Dagvattnet kyler dessutom avloppsvattnet och sänker reningsverkets vattenreningskapacitet.

Läs mera: