Dagvatten i stadsmiljö

I bebyggda stadsmiljöer är de absorberande markytornas andel mindre än till exempel på småhusområden eller i parker. Även antalet träd och annan växtlighet som avdunstar vatten är ofta lägre i tätbebyggda stadsmiljöer. Mängderna och flödet av dagvatten är större i städer än i områden som befinner sig i ett mer naturligt tillstånd. 

Bild: Ogenomträngliga ytor inverkar på dagvattenmängderna och på markabsorberingen

a) Vattnet avdunstar

b) I naturen är den ytliga avrinningen lägre, och i bebyggda miljöer uppstår det dagvatten

c) Vattnet absorberas i jordmånen


De markområden där dagvattnet rinner ut i bäckar eller vattendrag kallas avrinningsområden. Ju större andel av avrinningsområdet som är bebyggt och ogenomsläpplig för vatten, desto snabbare uppstår det dagvatten. I dessa fall kan till exempel häftiga störtregn leda till att det dike vart dagvattnet leds kraftigt svämmar över. Bild: Dagvattnets inverkan på den lägre delen av ett avrinningsområde

a) Så länge vattnet absorberas i marken hålls dagvattnet under kontroll i omgivningen. 

b) När dagvattnet snabbt leds bort från den bebyggda miljön kan det uppstå översvämningar på andra platser i omgivningen.

Så länge dagvattnet leds bort från tomter uppstår det inga besvär på själva tomten, men dagvattnet kan trots det orsaka besvär i andra bebyggda miljöer eller i de vattendrag som tar emot dagvattnet.

Förtätningsbyggande i städerna kan öka på detta fenomen, eftersom andelen absorberande mark ytterligare minskar, vilket i sin tur ökar dagvattenflödet. Fördröjning och markabsorbering av dagvatten på tomter och allmänna områden utjämnar dagvattenflödet på avrinningsområdets lägre belägna delar. Det minskar risken för skador som följd av dagvattenöversvämningar. 

Vi rekommenderar absorbering och fördröjning av dagvatten på tomten eftersom dessa åtgärder minskar belastningen på dagvattenavloppet. Möjligheten att hantera dagvattnet genom absorbering i marken beror på jordmånen, medan fördröjning är möjlig överallt.