Hantering av dagvatten på tomten

Fastighetens ägare eller den som besitter fastigheten ansvarar för hanteringen av fastighetens dagvatten. Fastigheter som ligger inom dagvattenavloppsområdet ska anslutas till HRM:s dagvattenavloppsnät. I andra fall kan dagvattnet hanteras på tomten genom att absorbera det i marken eller leda det till stadens dagvattensystem utanför tomten (t.ex. ett öppet dike).

Dagvatten får inte ledas till annans tomt eller till gatan. Vattnet får inte heller orsaka besvär för fastighetens grannar.


Bild: Vart leds dagvatten på din tomt?

  1. Dagvatten uppsamlas från taket i dagvattenavloppet. 
  2. Dräneringsvattnet leds via en granskningsbrunn till regnvattenbrunnen. 
  3. Dagvattnet från hela tomten och underlagets dräneringsvatten samlas upp in en regnvattenbrunn. 
  4. Dagvattnet och underlagets dräneringsvatten leds till en anslutningsbrunn för dagvatten. Därifrån rinner vattnet ut i vattendragen. 
  5. Avloppsvattnet leds i ett separat system via en granskningsbrunn till avloppet för avloppsvatten och vidare till avloppsreningsverket.
  6. Det lönar sig att välja vattengenomsläppliga material hellre än asfalt för gårdskonstruktionerna, så att så mycket som möjligt av dagvattnet absorberas i marken. 

Eftersom dagvattnet oftast hamnar i ut i naturen som sådant är det viktigt att inga giftiga eller skadliga ämnen följer med i dagvattenavloppet. Staden bestämmer till exempel i sina miljöskyddsföreskrifter om det vatten som används vid biltvätt och hur det ska hanteras. Miljöskyddsföreskrifterna kan till exempel fastställa att om bilen tvättas på tomten får inte det orenade smutsvatten som uppstår ledas ut i dagvattenavloppet. Vid sporadisk tvätt utan tvättmedel kan vattnet absorberas i marken på egen tomt. 

Bekanta dig med miljöskyddsbestämmelserna:

Läs mera om städernas anvisningar för dagvattenshantering:

Om dagvattnet i sin helhet hanteras på egen tomt eller om det leds till stadens dagvattensystem (t.ex. öppet dike) kan fastigheten anhålla om befrielse från anslutning hos den egna kommunens miljöskyddsmyndigheter:

Markabsorbering och fördröjning av dagvatten 


Dräneringen av en tomt för nybyggnad ska planeras i samband med byggnadsplaneringen. Det krävs en expert för planeringen av hur dagvatten ska hanteras. Stadens byggnadstillsyn ger råd, och till exempel Helsingfors stads byggnadstillsyn har anvisningar för hantering av dagvatten.

Vid renovering av existerande fastigheter lönar det sig att granska husets avloppssystem och vid behov bygga om det så att dagvattnet leds till ett dagvattenavlopp eller till ett dike i närheten av huset.

Markabsorbering och fördröjning på egen tomt är goda metoder för hantering av dagvatten, såvida de inte orsakar risk för översvämning eller annan olägenhet. Det finns många sätt att arrangera markabsorbering och fördröjning. Det vanligaste är system som ligger under jorden, men även små och enkla metoder för hantering av dagvatten finns: till exempel kan man samla upp regn- och smältvatten från taket i tunnor eller motsvarande, och utnyttja vattnet för trädgårdsbevattning. 


Gårdsmaterial och växter 


Inred tomten med växter och med vattengenomsläppliga material (t.ex. gräsmatta, grus eller betongplattor med hål) i stället för ogenomsläppliga material som asfalt eller stenläggning.

Gårdsplanen kan ha svackor som täcks av växtlighet, eller små dammar som vattnet leds till. Växterna binder näringsämnen ur vattnet, och beroende på jordmånens karaktär kan vattnet i fördjupningar och dammar även absorberas i marken. Svackorna bromsar upp dagvattenflödet.

Gröna tak bromsar upp vatten från regn eller smältvatten på taket. Gröna tak absorberar, filtrerar och avdunstar vatten, samt hanterar vattnet med hjälp av takets växtlighet. 

Det finns ett otal naturliga och tekniska lösningar för hantering av dagvatten. Många företag erbjuder tjänster och lösningar för olika situationer och behov.