Dagvatten

Vi har justerat och fastställt området för dagvattenavloppsnätet. Läsa mer om faktureringsgrunderna för grundavgiften fördagvatten.


Vad är dagvatten?

När det regnar eller snön smälter uppstår det dagvatten i bebyggda omgivningar. Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner bort längs markytan, från byggnaders tak och andra motsvarande ytor.

Ju större del av marken på området som täcks av ogenomträngliga ytor, till exempel asfalt, desto snabbare och i större mängder uppstår det dagvatten. Dagvatten bildas framför allt på våren när snön smälter, på sommaren vid ösregn och under de regniga perioderna på hösten.

Allt vatten som flyter är inte dagvatten. På områden som befinner sig i naturligt tillstånd är till exempel det vatten som flyter i bäckarna inte dagvatten. 

Dagvatten rinner ut i vattendragen, t.ex. bäckar, sjöar eller hav genom dagvattenavlopp och i öppna diken. Dagvatten renas vanligtvis inte, utan det får rinna ut i vattendragen som det är.

Dagvattnet får inte ledas till det vanliga avloppsnätet. Om man låter dagvattnet ledas till avloppsvattnets avloppsnätverk kan nätverket under störtregn belastas av mångfaldiga vattenmängder. Detta i sin tur leder till risker för översvämning. Dessutom kyler dagvatten avloppsvattnet och sänker reningsverkets vattenreningskapacitet.


Ansvaret för dagvattenhanteringen

I huvudstadsregionen är ansvaret för dagvattenhanteringen uppdelat på följande sätt: 

  • Staden svarar för helheten inom dagvattenhanteringen. Staden utformar till exempel ett dagvattenprogram och tar hand om hanteringen av dagvatten på allmänna områden, som till exempel dränering av gator och för flödesrutter. Staden tar även hand om sitt dagvattensystem, som till exempel öppna diken och fördröjningar.
  • HRM ansvarar för att bygga ut ett stamavloppsnät för dagvattnet och underhåller det.
  • Fastighetsägaren eller den som besitter fastigheten ansvarar för dräneringen på fastigheten och för hanteringen av det dagvatten som uppstår, till exempel genom att fördröja det och absorbera det i tomtens jordmån om möjligt. Dagvattnet ska på ett kontrollerat sätt ledas till HRM:s eller stadens dagvattensystem. Fastighetens ägare eller den som besitter fastigheten svarar för att fastigheten ansluts till dagvattenavloppetsnätet i sådana fall när fastigheten ligger inom dagvattenavloppsområdet. 


Läs mer om hantering av dagvatten på tomten »

Läs mer om avlopp för dagvatten »

Läs mer om avgifterna för dagvattenavlopp