Luk

Vi mäter luftkvaliteten vid Luks golfbana. Mätningarna beskriver luftkvaliteten långt från utsläppskällor, alltså i ett bakgrundsområde.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, finpartiklar, svart kol, svaveldioxid och ozon.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)​