Otnäs

År 2020 mäter vi luftkvaliteten i Otnäs, Esbo i närheten av Ring I. Mätstationens resultat beskriver luftkvaliteten vid livligt trafikerade huvudled.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid och partiklar av olika storlekar.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden).