Information om andningsluften

Hurudan luft andas det i hu​​​vudstadsregionen? 

Luften i huvudstadsregionen är ur europeiskt perspektiv ren. I vanliga fall är luftkvaliteten här god eller tillfredsställande. Luftkvaliteten har under de senaste decennierna förbättrats tack vara luftvårdsarbete.  

Luftkvaliteten i huvudstadsregionen försämras mest av

  • ​​trafiken
  • luftföroreningar som kommer med vinden, till exempel finpartiklar och ozon
  • eldstäder i småhusområden särskilt under uppvärmningsperioden samt på nätter och veckoslut
  • utsläpp från fartyg i hamnarna.

Luftkvalitetsläget i huvudstadsregio​nen

Inandningsbara partiklar, dvs. gatudamm, försämrar luftkvaliteten på våren. Då kan det vara dammigt under flera veckors tid. Halterna för inandningsbara partiklar har underskridit EU:s gränsvärden under de senaste åren. 

Finpartiklarna är de mest hälsovådliga luftföroreningarna. Halterna är internationellt sett låga. De kan dock tidvis stiga och bli skadliga särskilt nära livligt trafikerade vägar och i tätt bebyggda småhusområden. Benso(a)pyren som binds till finpartiklarna har under mätningar på senaste tid överskridit målvärdet inom småhusområdena.

Kvävedioxidhalterna är tidvis höga i livligt trafikerade områden. Halterna överskrider årsgränsvärdet i Helsingfors stadskärna och längs huvudlederna samt vid livligt trafikerade gator som är omgivna av höga byggnader.

Mängden ozon ökar under våren och sommaren särskilt utanför tätorterna. Ozon kommer ofta med vindarna från övriga Europa.

Tungmetallhalterna är låga. De underskrider gräns- och målvärdena. 

Vissa luftföroreningars halter har sjunkit anmärkningsvärt och orsakar inte längre betydande problem med luftkvaliteten i huvudstadsregionen. Sådana föroreningar är svaveldioxid, bly och kolmonoxid alltså kolos. ​

​Luftföroreningar​Utsläppskällor i området​Läget
​Finpartiklar​trafik, kommit med vindarna från utanför området, vedeldning, gatudamm
​Inandningsbara
partiklar
​gatudamm
​Ozon​kommit med vindarna från utanför området
​Kvävedioxid​trafik
Benso(a)pyren​vedeldning
​Kolmonoxid​trafik
​Svaveldioxidenergiproduktion,
fartygstrafik
Tungmetaller​trafik, industri