Lojo

Mätstationen för luftkvaliteten i Lojo finns på Kullervonkatu 7. I dess omedelbara närhet finns det inga betydande utsläppskällor, vilket innebär att halterna som mätts där beskriver Lojos allmänna luftkvalitet. I närheten av livligt trafikerade gator kan halterna vara högre.

Mätstationen har flyttat till Kullervonkatu 7 i början av 2020. Det har tidigare funnits på Garvartorget åren 2009-2019.

I Lojo mäts bl.a. halterna av kvävedioxid och partiklar av olika storlekar. Resultaten åskådliggörs med ett luftkvalitetsindex som relaterar halterna till deras hälsoeffekter. Indexets skala går från god till mycket dålig. När luftkvaliteten är dålig (röd färg) är det möjligt att personer som är känsliga för luftföroreningar kan få symptom.

På bilden syns luftkvalitetsindexet för de senaste 12 timmarna