Fritidsbostads avfallshantering

Då en fritidsbostad har en bra avfallshantering ökar invånarnas trivsel och miljön blir mer trivsam. Vi tillhandahåller för innehavare av fritidsbostad i huvudstadsregionen olika servicealternativ för skötsel av avfallshanteringen både på fastlandet och i skärgården. Beställ avfallshanteringen från oss åtminstone för blandavfallet samt för eventuella slamavskiljare och samlingsbrunnar.

Du kan ansluta dig till HRMs avfallshantering genom att:

  • beställa tjänsten direkt till din fastighet 
  • avtala om användning av ett gemensamt avfallskärl
  • ansluta dig till en båthamns, sammanslutnings eller förenings avfallshantering
  • avtala om användning av HRM:s lokala insamlingspunkt.

Sortti-stationer och lokala insamlingspunkter för blandavfall  

Enligt avfallslagen ska varje fastighet som används för stadigvarande boende och fritidsboende anslutas till den organiserade avfallstransporten. Anslutningen ska göras åtminstone för blandavfall samt för eventuella slamavskiljare och samlingsbrunnar, även om den avfallsmängd som uppkommer är liten (32 och 40 § i avfallslagen).  För insamling och transport av avfall som uppkommer av boende i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt svarar Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Föreskrifter om avfallshanteringen »
Prislistan för avfallshantering »

Beställning av avfallshantering​

Om din fritidsbostad finns i huvudstadsregionen, kan du beställa blandavfallshantering genom att fylla i anslutningsblanketten vilken vi har skickat åt dig eller genom att kontakta vår kundtjänst. Vid behov kan du också avtala om annan avfallshantering.

Kompostering

Mer information får du genom vår kundtjänst, tfn 09 1561 2110 (vardagar kl. 8.30–15.30).

Placering av avfallspunkt

Placera avfallskärlet på en jämn grund som tål slitage. Observera att tömningsstället ska vara permanent. Sopbilen ska obehindrat nå avfallskärlet på ett avstånd av högst tio meter.

En del fritidsbostäder finns på platser som inte kan nås med en sopbil. Vägen som leder till fastigheten är inte nödvändigtvis tillräckligt bärande för en sopbil som väger upp till 26 ton eller så finns det inte alls någon vägförbindelse. Då ska fritidsbostadens avfallskärl placeras så att sopbilen inte alls behöver köra till den väg eller gård som leder till fritidsbostaden. Vid valet av placeringsställe lönar det sig också att fundera på om det nära kärlet finns en tillräckligt stor vändplats för sopbilen.

Om avfallskärlet placeras på någon annans mark krävs alltid ett tillstånd av markägaren. Kontaktinformationen till markägaren kan du få genom Lantmäteriverket.

Mer information om vägars bärkraft och deras underhåll får du av de ansvariga parterna, t.ex. väglaget.

Du kan med dina närmaste grannar avtala om användning av ett gemensamt blandavfallskärl, men meddela oss också om detta. Som gemensamt avfallskärl för flera fastigheter rekommenderar vi ett kärl på 660 liter. Avtala vid behov med markägaren om placeringen av avfallskärlet. Mer information om markägaren får du genom Lantmäteriverket.

Kontakta oss för att upprätta ett avtal om ett gemensamt avfallskärl.  Alla ägare eller innehavare av fritidsbostäder som använder det gemensamma avfallskärlet är parter i ett avtal som gäller samanvändning. Det är viktigt att användarna av det gemensamma avfallskärlet bland sig väljer en person som i förhållande till oss är kontaktperson i frågor som gäller tömning av kärlet. Kontaktpersonen ser till att avtalsparternas kontaktinformation är tidsenlig. Kontaktpersonen ansvarar också för att avfallsräkningen delas med de andra användarna.

Om samvändningen upprättas ett skriftligt avtal som ska skickas till oss i skannad form till jate.kuljetuspalvelu@hsy.fi eller per post till HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, PB 100, 00066 HRM.

Samanvändning av och avtal för avfallskärl
Priset för hyra av avfallskärl