Avfallskärlsalternativ för fastigheter med 5-9 bostäder

År 2021 får invånarna nya avfallskärl i enlighet med de nya föreskrifterna om avfallshantering. På våren levererar vi till din fastighet eller den fastighet du är disponent för 

 • ett flerfackskärl; i de fyra facken kan invånarna sortera glas-, kartong- och plastförpackningar samt små metallföremål, och
 • ett bioavfallskärl. 

Om det på din fastighet redan finns olika avfallskärl kompletterar vi dessa med de kärl som saknas. Ett bioavfallskärl behövs inte nödvändigtvis, om invånarna redan komposterar bioavfallet vid fastigheten och gör en anmälan till oss om komposteringen.

Vi har sammanställt servicerekommendationer för fastigheter och informerat fastigheterna om dessa i ett brev i juni 


Vi levererar flerfackskärl eller nödvändiga avfallskärl och bioavfallskärl till din fastighet i enlighet med servicerekommendationen i brevet.  Om du är nöjd med vår servicerekommendation behöver du inte vidta några åtgärder. 


Hur ser de olika alternativen ut i fastigheten? 

Vi samlar in blandavfall från alla fastigheter med 5–9 bostadslägenheter samt bioavfall, plast-, glas- och kartongförpackningar och små metallföremål. Det finns två alternativ för hur insamlingen ordnas: 

 1. flerfackskärl för kartong-, glas- och plastförpackningar samt små metallföremål och ett separat bioavfallskärl;  
 2. skilda kärl för alla avfallstyper. 
I brevet som vi skickade till er kan ni se vilket alternativ vi rekommenderar för just er fastighet. 

Fastigheter som har djupbehållare har själva möjlighet att ordna med djupbehållare även för nya avfallstyper eller ta i bruk vanliga flyttbara avfallskärl som nya kärl. Insamling med flerfackskärl går inte att få till djupbehållare.  

1. Flerfackskärl och bioavfallskärl (eller egen kompostbehållare) och blandavfallskärl

Flerfackskärlet och bioavfallskärlet behöver minst cirka två meter extra utrymme.


2. Bioavfallskärl, plastförpackningskärl, kartongförpackningskärl, glasförpackningskärl och kärl för små metallföremål, samt  blandavfallskärl

Om alla avfallstyper har skilda kärl, är behovet av extra utrymme för de nya kärlen cirka fem meter.


 

Bredd

Djup

Höjd

160 l

ca 510

ca 560

ca 1080

240 l

ca 600

ca 730

ca 1100

660 l

ca 1370

ca 850

ca 1250


Placeringen av de nya avfallskärlen i avfallsutrymmet

 • De nya avfallskärlen får inte nödvändigtvis plats i husbolagets utrymme för avfallskärl.
 • Flerfackskärlet och bioavfallskärlet behöver minst cirka två meter extra utrymme. 
 • Om alla avfallsslag insamlas i olika avfallskärl behövs cirka fem meter extra utrymme. 
 • Du kan minska behovet av utrymme genom att minska antalet blandavfallskärl eller byta till ett mindre blandavfallskärl. 
 • Avfallskärlen kan även placeras utanför utrymmet för avfallskärl eller ett kärlskydd kan användas. 
 • Om fastigheten har ett kärl för pappersinsamling ska du reservera plats för detta vid sidan av de nya avfallskärl som HRM levererar. 
 • Kom ihåg att ta hänsyn till föreskrifterna om avfallshantering, chaufförernas arbetssäkerhet samt eventuella bestämmelser från kommunen och brandskyddmyndigheterna när du planerar avfallskärlens placering.

Avfallskärlens tömningsrytm

 • Vi tömmer flerfackskärlet och bioavfallskärlet en gång per vecka eller varannan vecka, beroende på den mängd avfall som uppkommer i husbolaget. 
 • Tömningsrytmen för de nya avfallskärlen har fastställts utgående från tömningsrytmen för de existerande avfallskärlen. 
 • De nya sorteringsmöjligheterna minskar mängden avfall som läggs i blandavfallskärlet och därmed även blandavfallskärlets tömningsbehov.  
 • Det lönar sig att följa med avfallsmängden. Om tömningsintervallet eller kärlets storlek inte är optimalt, kan du ändra det senare.