Avfallskärlen år 2021

Monilokeroisen jäteastian tyhjääminen.jpg

Det blir ännu enklare för husbolagens boende att sortera sitt avfall när husbolagen tar i bruk nya avfallskärl år 2021. Det är inte längre nödvändigt att föra avfallen längre bort eftersom till exempel insamlingskärl för plastförpackningar kommer framöver att finnas i husbolagens soputrymmen. Även små metallföremål samt glas kan sorteras separat på den egna gården. Inom HRM:s område är det möjligt att sortera de nya avfallsslagen våren 2021.

  • Fastigheter med 5–9 lägenheter kommer utöver blandavfallskärlet att få insamlingskärl för bioavfall, små metallföremål samt kartong-, glas och plastförpackningar.
  • Fastigheter med 10–19 lägenheter kommer utöver de nuvarande avfallskärlen att få insamlingskärl för små metallföremål samt glas och plastförpackningar.
  • Fastigheter med minst 20 lägenheter kommer utöver de nuvarande avfallskärlen att få ett insamlingskärl avsett för plastförpackningar.

Vi levererar de nödvändiga avfallskärlen till fastigheterna våren 2021. Vi berättar noggrannare om tidtabellen när leveranstiden för avfallskärlen närmar sig.


Observera att de nya avfallskärlen inte nödvändigtvis får plats under husbolagets avfallstak eller i annat utrymme för avfallskärl. Avfallskärlen kan även placeras utanför soputrymmet eller ett källsorteringsskåp kan användas. Om fastigheten har ett kärl för pappersinsamling ska du komma ihåg att reservera plats för detta vid sidan av de avfallskärl som HRM levererar.

En framgångsrik insamling av plastförpackningar minskar mängden blandavfall, vilket innebär att husbolaget eventuellt kan minska antalet blandavfallskärl i soputrymmet. Det lönar sig att i husbolaget följa upp den mängd avfall som uppkommer i förhållande till antalet avfallskärl som används och vid behov ändra kärlens storlek, antal eller tömningsintervall.

Fastigheter med 5–9 lägenheter

Till fastigheter med 5–9 lägenheter levererar vi jämte det blandavfallskärl som redan finns på fastigheten ett flerfackskärl för avfall och ett blandavfallskärl om sådana inte redan finns på fastigheten. I flerfackskärlet finns två större fack, i det ena insamlas plastförpackningar och i det andra kartong. I de två mindre facken insamlas små metallföremål och glas. Vi tömmer flerfackskärlet på en gång i en sopbil med fyra fack för samma avfallsslag.

  • Blandavfallskärlet är av storleken 140–660 liter.
  • Flerfackskärlet rymmer 660 liter.
  • Bioavfallskärlet rymmer antingen 140 eller 240 liter.
  • Vänligen notera ett eventuellt pappersinsamlingskärl.

Vi tömmer flerfackskärlet och bioavfallskärlet en gång i veckan eller varannan vecka, beroende på den mängd avfall som uppkommer i husbolaget.

De nya kärlen, dvs. flerfackskärlet och bioavfallskärlet, behöver minst cirka två meter extra utrymme. Om husbolaget vill ha ett kärl för respektive avfallsslag är även detta möjligt.  Ett flerfackskärl tar dock mindre utrymme och tömningskostnaderna sjunker. Fastigheter med fler än fem lägenheter kan om de så önskar beställa ett kärl för plastinsamling på 660 liter. Mindre avfallskärl fylls alldeles för snabbt och vållar därför utmaningar vid tömningen.

Flerfackskärlet och bioavfallskärlet behöver minst cirka två meter extra utrymme.


Fastigheter med 10–19 lägenheter

Till fastigheter med 10–19 lägenheter levererar vi skilda avfallskärl för insamling av glas och små metallföremål samt plastförpackningar.

  • Vi samlar in glas och små metallföremål i kärl som rymmer 240 liter och vi tömmer dem var åttonde vecka.
  • Vi samlar in plast i kärl som rymmer 660 liter. Plastinsamlingskärlet tömmer vi en gång i veckan eller varannan vecka.

De nya avfallskärlen behöver minst cirka två och en halv meter extra utrymme.


Fastigheter med över 20 lägenheter

I stora husbolag med över 20 lägenheter insamlas redan blandavfall, bioavfall och kartong samt glas- och metallförpackningar. På hösten 2021 levererar vi till husboagen avfallskärl för insamling av plastförpackningar, såvida ett sådant inte redan tidigare har anskaffats. Husbolagen kan redan nu beställa ett plastinsamlingskärl till invånarnas förfogande.

  • Vi samlar in plastförpackningar i avfallskärl som rymmer 660 liter och som vi tömmer en gång i veckan.

Om det uppkommer mer plastförpackningsavfall kan husbolaget ändra tömningsintervallet så, att vi tömmer avfallskärlet två eller tre gånger i veckan. En framgångsrik insamling av plastförpackningar minskar mängden blandavfall, vilket innebär att husbolaget eventuellt kan minska antalet blandavfallskärl. Det lönar sig att följa upp den mängd avfall som uppkommer i husbolaget.

Djupkärl kan användas för plastinsamling

Husbolaget kan också utnyttja djupkärl för plastinsamlingen. Antalet djupkärl kan ökas eller befintliga kärl kan indelas för olika avfallsslag. Dessutom kan husbolaget ta i bruk traditionella, runda kärl.

Föreskrifterna om avfallshanteringen i Helsingforsregionen och Kyrkslätt gäller alla invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt samt andra aktörer som omfattas av den avfallshantering som ordnas av HRM. Föreskrifterna om avfallshanteringen trädde ikraft 1.3.2019. Ändringarna gällande separat insamling, det vill säga insamlingen av nya avfallsslag, träder i kraft 1.1.2021, men sorteringen av nya avfallsslag inleds inom HRM:s område våren 2021.

Kompostering

Föreskrifter om avfallshanteringen