Föreskrifter om avfallshanteringen

​Föreskrifterna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt gäller alla invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt samt de övriga aktörer som enligt avfallslagen omfattas av den avfallshantering som ordnas av HRM.

Föreskrifterna beskriver bland annat vilka avfallsslag som samlas in separat, samt vilka krav som ställs på insamlingskärl, avfallspunkter, samt på avfallstransport och -insamling. 

HRM:s styrelse godkände de nya avfallshanteringsbestämmelserna 18.1.2019 och de trädde i kraft 1.3.2019. En övergångsperiod gällande den sorteringsskyldighet och separatinsamling som ingår i de nya avfallshanteringsbestämmelserna beviljas till slutet av år 2020, under vilken avfallshanteringsbestämmelserna från 1.7.2012 tillämpas till dessa delar. Nya tömningstiderna av avfallskärl träder i kraft 19.8. Tömningen av avfallskärl kan inledas klockan 6 och fortsätta till kl. 22, måndag till fredag. I Helsingfors stadskärna kan tömningen inledas klockan 5.

Föreskrifterna om avfallshanteringen från och med 1.3.2019 »


Även mindre fastigheter kan beroende på bland annat var fastigheten är belägen frivilligt ansluta sig till insamling av bioavfall, kartongförpackningar, glasförpackningar och små metallföremål, eller plastförpackningar. Pappinsamlingen har i mars 2019 övergått till att ske tillsammans med insamlingen av kartongförpackningar. För information: jate.kuljetuspalaute(at)hsy.fi

Sorteringsanvisningar »

Ansökan om tillstånd att avvika från föreskrifterna om avfallshantering

Fastighetens eller avfallets innehavare kan av motiverade skäl ansöka om tillstånd att avvika från föreskrifterna för avfallshantering. Avvikelsetillstånd behövs i följande fall: 

 • Förlängning av avfallskärlens tömningsintervall (för blandavfall, en längre period än åtta veckor. Se här » vilka de längsta tömningsintervallen är för de andra avfallsslagen)
 • Temporärt avbrott i fastighetens avfallsinsamling för mer än ett år eller för minst tre gånger i följd. 
 • Befrielse från avfallsinsamling av motiverade skäl.

Ansökan om avvikelse från avfallshanteringsbestämmelserna »

Avfallskärlen kan enligt avfallsslag tömmas huvudsakligen med två, fyra eller åtta veckors intervall, eller flera gånger om veckan. 

Tilläggsinformation om tömningsintervall och prissättning »

Obs! Om du vill ha tömning av ditt blandavfallskärl med åtta veckors intervall behöver du inte fylla i denna ansökan om att avvika från avfallshanteringsbestämmelserna. Du beställer tömningsintervall på åtta veckor genom att kontakta vår kundtjänst. Tömning av blandavfallskärl med åtta veckors intervall förutsätter att du lämnar in en komposteringsanmälan eller beställer ett bioavfallskärl. 

Om du vill avbryta avfallsinsamlingen för en period kortare än ett år eller mindre än två gånger i följd behöver du inte fylla i denna ansökan om avvikelse från föreskrifterna för avfallshantering. Om ett temporärt avbrott varar högst 12 månader kan du beställa det genom att meddela om saken till vår kundtjänst. Meddelandet ska lämnas minst en vecka innan du önskar att vi avbryter tjänsten.

Granska dina uppgifter och gör ändringar i din avfallsservice » 

Vilka saker förändrades?


Återvinningen blir lättare för invånare när insamlingskärlen finns nära

 • Enligt föreskrifterna ska sortering av bioavfall, plast-, glas- och kartongförpackningar samt små metallföremål ske i bostadsbolag med minst fem lägenheter. 
 • Insamling av plastförpackningar är en nyhet i föreskrifterna. Tidigare var insamlingen av plastförpackningar frivillig för fastigheter.
 • Förändringarna träder i kraft enligt separat tidtabell den 1.1.2021.
 • Insamlingskärl för bioavfall kan tömmas varje eller varannan vecka, beroende på hur stora mängder bioavfall som uppstår i fastigheten. Enligt vår tidigare praxis ska töms kärlen varje vecka.

Slambrunnar ska tömmas minst en gång om året

 • Avloppsslam som samlas i slambrunnarna ska tömmas vid behov, men minst en gång om året. Denna bestämmelse gäller inte slutna avloppstankar, som ska tömmas vid behov och tillräckligt ofta.  

Även oisolerade kompostorer duger för kompostorering i hemmet

 • Anmälan om kompostering av matavfall på bostadstomt behövs när fastigheten består av minst fem lägenheter. Tidigare krävdes anmälan även för mindre fastigheter.

Nya avfallsslagsbenämningar: glasförpackningar, kartongförpackningar och små metallföremål

 • De nya benämningarna är glasförpackningar, kartongförpackningar och små metallföremål. Tidigare hette avfallsslagen glas, kartong och metall.
 • Insamlingskärlen för små metallföremål bytte färg och blev svarta, i stället för tidigare blåa. Insamlingskärlen för glasförpackningarna förblir blåa.

Information till husbolages invånare om sortering och återvinning med tätare intervaller än tidigare

 • Även representant för fastigheten ska instruera invånarna i avfallssortering.

Nyttan för invånare och miljö


Smidiga invånartjänster

 • Majoriteten av invånarna skulle vara redo att sortera mera om insamlingsplatsen skulle finnas på det egna bostadsbolaget eller nära hemmet. Detta framgick i HRM:s enkät från 2017.  
 • Särskilt fastigheter med 5–9 lägenheter kommer att få insamlingskärl som ligger bekvämare till för invånarna. 
 • De nya insamlingskärlen underlättar tömningsarbetet i och med att avfallsbilarna får möjlighet att röra sig under tider med glesare övrig trafik. Detta minskar riskerna för trafikstockningar och mängderna utsläpp som orsakas av trafikrusning och köbildning, samtidigt som det förbättrar säkerheten för invånare och andra som använder gatorna, liksom även för avfallbilarnas förare. 

Nya tjänster som hjälper oss nå återvinningsmålen

 • HRM har som mål att återvinna 60 % av hushållens avfall till år 2025. Den nationella planen för avfallshantering ställer målet för återvinning av samhällsavfall till 55 % till år 2023. Idag ligger återvinningsgraden för hushållsavfall inom huvudstadsregionen på cirka 48 %. 
 • Metall och glasförpackningar som läggs i blandavfallet brinner inte i avfallskraftverkets pannor. Slaggbildningen minskar vid förbränning av blandavfall om man lyckas avlägsna obrännbart material ur blandavfallet redan där avfallet uppstår.

Trafiksäkerheten förbättras av att avfallskärlen töms utanför rusningstiderna 

 • Tömningen av avfallskärl kan inledas klockan 6 och fortsätta till kl. 22, måndag till fredag. I Helsingfors stadskärna kan tömningen inledas klockan 5. Tidigare var den tillåtna tömningstiden kl. 7–21. Under lördagar och söndagar förblir det tillåtna tömningsintervallet oförändrat.

Vanliga frågor

Vad har ändrat i avfallshanteringen för fastigheter på fem lägenheter?

 • Bioavfall, plast-, glas- och kartongförpackningar samt små metallföremål samlas in separat i fastigheter med minst fem lägenheter. En nyhet i förslaget är plastförpackningarna. 
 • Tömningen av avfallskärl kan inledas kl. 6 på morgonen, och fortsätta till kl. 22, måndag till fredag. I Helsingfors stadskärna kan tömningen inledas klockan 5. Tidigare var den tillåtna tömningstiden kl. 7–21. 
 • Beroende på mängden av bioavfall som uppstår i fastigheten kan tömning av bioavfallskärl beställas med en eller två veckors intervall. Enligt de tidigare bestämmelserna måste bioavfallskärlen tömmas varje vecka. 

Vad har ändrat i avfallshanteringen för egnahemshus? 

 • Separat anmälan för kompostering av matrester krävs inte om lägenhetsantalet är mindre än fem. Komposteringsanmälan krävs emellertid om fastigheten anhåller om förlängt tömningsintervall för blandavfall. 
 • För hemkompostering kommer det framledes att räcka även med oisolerad kompost.
 • Slammet från avloppsvatten som samlas i slambrunnarnas slamtankar ska tömmas minst en gång om året. Bestämmelsen gäller inte slutna avloppstankar.
 • Den vägansvariga svarar alltid för privatvägarnas del för att vägen håller för avfallsfordonen, och för reparation av eventuella skador på vägen. 
 • Tömningen av avfallskärl kan inledas kl. 6 på morgonen, och fortsätta till kl. 22, måndag till fredag. I Helsingfors stadskärna kan tömningen inledas klockan 5. Tidigare var den tillåtna tömningstiden kl. 7–21. 
 • Beroende på mängden bioavfall som uppstår i fastigheten kan tömning av bioavfallskärlet beställas med en eller två veckors intervall. Enligt de tidigare bestämmelserna måste bioavfallskärlen tömmas varje vecka. 

Vad har ändrat i avfallshanteringen för fritidshus? 

 • Enligt avfallslagen är fritidsfastigheterna skyldiga att ansluta sig till HRM:s avfallshantering. Avfallsinsamlingen kan anordnas alternativt med ett eget avfallskärl på fastigheten, eller med gemensamt kärl (gemensam användning av avfallskärl). Om fastigheten saknar vägförbindelse kan fastigheten ansluta sig som kund till en regional blandavfallspunkt. 

Hur ska vi få plats för alla de nya avfallskärlen på husbolagets avfallspunkt?

De nya sorteringsskyldigheterna avses träda i kraft efter en övergångsperiod 1.1.2021.

Om de nya avfallskärlen inte får plats på den nuvarande avfallspunkten kan husbolaget förstora sitt utrymme för avfallskärl. En annan möjlighet är att placera avfallskärlen på gårdsplanen eller flytta dem till brandsäkra skyddstak för avfallskärl i närheten av en vägg eller ett staket. Ta hänsyn till den lokala byggnadstillsynsmyndighetens regler och rekommendationer beträffande avfallsutrymmen och byggande av dem. 

Det är en god idé för husbolagen att granska antalet blandavfallskärl och tömningsfrekvensen för dem. En ökande sortering minskar mängden blandavfall, vilket kan innebära att ett antal av husbolagets blandavfallskärl kan lämnas bort, vilket i sin tur sparar utrymme.

Husbolag kan också komma överens med grannbolagen om en gemensam insamling, vilket innebär att avfallskärlen används gemensamt. En möjlighet är underjordbehållare, som kan t.ex. delas mellan två eller fler avfallsslag.  

Kommer husbolagets avfallshanteringskostnader att stiga efter förändringen? 

De nya sorteringsskyldigheterna avses träda i kraft efter en övergångsperiod 1.1.2021. HRM börjar bereda en ändring av prisstrukturen för att den ska uppmuntra invånarna i fastigheter av olika storlek till sortering. Förändringen kommer att påverka kostnaderna olika i fastigheter av olika storlek. Förändringen kan alternativt leda till högre eller lägre totalkostnader. Förändringens slutliga effekt beror på hur den nya prislista som än så länge är under beredning kommer att se ut. 

Varför beläggs invånare med flera skyldigheter? Sortering är jobbigt eftersom instruktionerna är komplicerade 

Avsikten med denna förnyelse är att uppfylla återvinningsmålen både inom EU och nationellt i Finland. För att nå dithän måste avfallet sorteras allt effektivare på fastighetsnivå. Effektivare sortering bidrar till att en allt större del av det avfall som uppstår kan återvinnas som råmaterial. Förnyelsen gör avfallssorteringen lättare i och med att allt flera fastigheter kommer att ha skilda avfallskärl för de olika avfallsslagen. Hushållen behöver alltså inte i fortsättningen transportera dessa avfallsslag till regionala återvinningspunkter eller andra mottagningsplatser. 

På vår webbplats hittar du sorteringsanvisningar för olika avfallsslag. På samma ställe hittar du också vår avfallsguide. Skriv in namnet på det avfall du söker för i guidens sökfält, och därefter kommer guiden att tala om för dig vart du får sätta avfallet. Vi hoppas att detta ska underlätta avfallssorteringen, samtidigt som du slipper lära dig instruktionerna utantill.

Vad innebär det att fastighetsrepresentanten är skyldig att instruera invånarna i sortering?

HRM erbjuder rikligt med rådgivning, kampanjer och material på olika informationskanaler, samt personlig rådgivning. Disponenten, husbolagsordförande och invånaraktiva är de som finns närmast invånarna, och de känner också bäst fastighetens sorteringsläge, och eventuella smärtpunkterna som ingår. Fastighetsinnehavarens rådgivningsskyldighet säkrar att fastighetens invånare uppmuntras att sortera, och får den information de behöver. Fastighetsrepresentanten kan uppfylla denna skyldighet t.ex. genom att dela ut kostnadsfri information som producerats av HRM. 

Varför gäller den nya sorteringsskyldigheten bara plastförpackningar, inte andra plastföremål?

Största delen av det plastavfall som dagligen uppstår i hushållen består av förpackningar. För att kunna nå återvinningsmålen både inom EU och nationellt i Finland måste vi förbättra möjligheterna att sortera plastförpackningar. 

Annan plast kan sättas i blandavfallet. Vi transporterar blandavfall till avfallskraftverk, där det används för produktion av fjärrvärme och elektricitet.

De företag i Finland som packar eller importerar produkter ansvarar även för insamling och återvinning av förpackningar. Vi kompletterar i vår tur genom att samla in förpackningsavfallet och leverera det till mottagningspunkter som anordnas eller upprätthålls av dessa aktörer. 

Kommer inte bioavfallskärlet att lukta i sommarhettan om tömningen bara sker varannan vecka? 

Tömningsintervallet kan ändras enligt fastighetens behov. Det går även att vid behov beställa extratömning av bioavfallskärl. För extratömningar debiterar vi enligt vår prislista. 

Luktolägenheterna kan minimeras genom att bioavfallet packas in i förmultnande förpackningar. Häll ut vätskan ur matresterna i avloppet och låt blött avfall torka en aning innan du lägger det i bioavfallspåsen. 

Vårt husbolag har fem lägenheter. Ska vi beställa insamling av bioavfall även om vi komposterar vårt bioavfall?

Separatinsamlingsskyldighet för bioavfall gäller inte för fastighet som komposterar sitt bioavfall på respektive fastighet. I dessa fall krävs en komposteringsanmälan.

Kan jag och min granne använda gemensam kompost? 

En kompost kan vara gemensam för flera närbelägna fastigheter eller lägenheter. Skriftlig komposteringsanmälan till HRM krävs om: 

 • fastigheterna inte ansluter sig till insamling av bioavfall på grund av att de komposterar bioavfallet 
 • fastighet som deltar i gemensam kompost ansöker om förlängning av tömningsintervallet för blandavfall till åtta veckor.