Vad är klimatförändring?

​Med klimatförändring avses den globala uppvärmningen som orsakas av den ökade mängden koldioxid, metan och andra växthusgaser i atmosfären. Den mest betydande växthusgasen är koldioxid. Koldioxid uppstår särskilt vid förbränning av stenkol, olja och naturgas. I huvudstadsregionen uppstår växthusga-ser mest från uppvärmning, elförbrukning och trafiken.

Jordens atmosfär fungerar ungefär som ett glastak på ett växthus – den värmer. Liksom ett glastak släp-per växthusgaserna in solstrålarna till jorden. Däremot släpper de inte ut all den värmestrålning som re-flekteras från jorden tillbaka ut i rymden.

För ögonblicket ökar mängden växthusgaser i atmosfären kraftigt, vilket leder till att en allt större del av solens värmestrålning blir kvar, vilket värmer jorden. Förmågan att selektivt filtrera solljus som glastaket på ett växthus – värmestrålning kommer in, men slipper inte ut i samma mängd – kallas växthuseffekten. Klimatförändringen beror på att växthuseffekten ökat.

Jordens medeltemperatur har stigit med nästan en grad under dryga hundra år, och konsekvenserna syns redan. Som ett resultat av klimatförändringen stiger havsytan, regnmängden och översvämningar-na ökar, och på andra håll i världen blir perioder av torka allt vanligare. Riskerna blir allt större i och med att klimatet värms upp. Det blir allt svårare att få tillgång till dricksvatten och att producera mat, och natu-rens mångfald hotas. Städer blir allt mer sårbara för extrema naturfenomen.

Vi kan stävja klimatförändringen

Det är inte möjligt att helt förhindra klimatförändringen mer. Vi måste anpassa oss till att jorden värms upp och konsekvenserna av det. Det går dock att stävja klimatförändringen. Den viktigaste metoden att stävja klimatförändringen är att minska på förbrukningen av fossila bränslen och värna om kolsänkor, som skogar. Ett viktigt sätt att minska på utsläppen är att spara på energi och att använda den effektivt, samt att producera energi med förnybara, utsläppsfria metoder.

Var och en kan genom sin egen konsumtion påverka sina egna växthusgasutsläpp. Utsläpp från trafiken kan minskas genom att använda allmänna färdmedel, cykel eller genom att promenera till arbetet eller butiken.

Även genom att tänka på vad du äter kan du påverka mängden utsläpp. Du kan till exempel minska på din konsumtion av nötkött och se till att maten inte slängs bort i onödan. Enskilda klimatgärningar som har störst påverkan är att minska på flygresor och att minska på energiförbrukningen inom boendet.

​​Att stävja klimatförändringen kräver att alla gör en insats.