Störningar i vattenförsörjningen och ansökan om ersättning

​​​​​Ibland kan det uppstå störningar som ger kunden rätt till ersättning från HRM. Vår ersättningspraxis bygger på rådande lagstiftning, och särskilt på lagen om vattentjänster och på HRM:s allmänna leveransvillkor för vattenförsörjningen som baserar sig på denna lag.

Distributionsavbrott eller kvalitetsavvikelse

Våra kunder ersätts för avbrott i distributionen av hushållsvatten i enlighet med lagen om vattentjänster och våra allmänna leveransvillkor för vattenförsörjningen. Vid avbrott som varar längre än 12 timmar utgår en ersättning som är minst 2 procent av kundens årliga grund- och bruksavgifter. Ersättningen dras senare av i fastighetens kommande vattenräkningar, och separat ansökan till HRM behövs därmed inte.

Vid kvalitetsavvikelser i vattnet lönar det sig att först kontakta HRM:s feljour på telefonnummer 09 1651 3000. Om kvalitetsavvikelsen har orsakat person- eller egendomsskada krävs en separat skriftlig ersättningsansökan. Ansökan skickas till HRM:s registratorskontor, PB 100, 00066 HRM, eller per e-post på adress kirjaamo(at)hsy.fi. För bostadsaktiebolagens del rekommenderar vi att ansökan lämnas gemensamt via disponenten.

Vattenledningsläckage och avloppsöversvämning

Om en vattenskada uppstår i fastigheten är det först skäl att undersöka om skadan har uppstått på grund av fel i kranar eller vattenposter i fastigheten, eller av fel i vattenledningen. Om felet inte kan lokaliseras till fastigheten är det skäl att kontakta HRM och ta reda på eventuella läckage i HRM:s stamvattenledning. Kontaktuppgifterna hittar du i instruktionerna för ersättningsansökan. Våra vattenledningar skadas ibland på grund av markrörelser på grund av tjäle, och det kan leda till att vatten läcker in i fastigheten.

Instruktioner för ansökan om ersättning

Vattenskador kan uppstå även når avloppet svämmar över. Avloppet kan stockas av t.ex. sand, föremål, växtlighet eller fett som kommit in i rören. Om översvämningen orsakas av att rör pressats ihop eller av stockning i HRM:s stamavlopp, och inte är orsakad av tredje part är HRM ansvarig för de egendomsskador som orsakas av översvämningen.

Översvämningsskador kan orsakas även av ovanligt kraftigt regn, när avloppets kapacitet inte räcker till för att hantera hela vattenmängden. I sådana fall när inga skador hittas i HRM:s avloppsnätverk och regnmängderna har varit så exceptionella att vattenförsörjningen inte kan förutsättas att med sin avloppskapacitet bereda sig inför sådana situationer befrias HRM från ersättningsansvar.

För varje fastighet som är ansluten till vattenförsörjningen har man i utlåtandet om anslutningspunkt fastställt en uppdämningshöjd, och anslutningskunden är skyldig att skydda de utrymmen som ligger under denna höjd för översvämningsskador.

Om översvämningen orsakats av att HRM:s vattenledning skadats och gått sönder, eller av att stamavloppet inte fungerar på rätt sätt ersätter vi de direkta egendomsskador som översvämningen orsakat.

Skada som orsakas av lossnat brunnslock eller läckagegrop

Du kan ansöka om ersättning för fordonsskador som orsakats av lock som lossnat från HRM:s brunnar eller av läckagegropar i vägen med denna blankett​. HRM ersätter skadorna endast enligt de verkliga kostnaderna. Om du först ansöker om ersättning från din egen fordonsförsäkring (kasko) kan du i efterskott ansöka om ersättning även från HRM för egenriskandelen och för eventuell bonusförlust.

On skadan som orsakas av gallerförsett lock (dagvattenbrunn, dvs. regnvattenbrunn) ligger ansvaret hos staden. Ersättningsanspråket ska i dessa fall riktas till den ort där skadan skedde genom att kontakta kommunens tekniska sektor.

Oenighet i frågor som gäller ersättningar

Konsumentkunder kan föra ärenden som gäller oenighet i ersättningsärende till konsumenttvistenämnden för behandling. Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden är det skäl för kunden att kontakta magistratens konsumentrådgivning.