Instruktioner för ansökan om läckageersättning

Läs av vattenmätaren utan dröjsmål så fort du har observerat ett läckage, samt en gång till genast efter att reparationerna är utförda. Ansökan om läckageersättning kan göras elektroniskt på adress kirjaamo(a)hsy.fi eller skriftligt på adress

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM
Registratur
PB 100
00066 HRM

Skriv in Ansökan om läckageersättning "bruksplatsens nummer" i e-postmeddelandets rubrikfält eller i brevets rubrik.

1. I ansökan ska du

  •  ange kundens kontaktuppgifter 
  • redogöra för läckaget: läckageställe, en uppskattning av mängden vatten som har läckt ut, hur länge läckaget har pågått, läckagets orsak, rörens material och ålder, samt eventuell annan information som kan inverka på ärendet.

Ansökans behandling underlättas dessutom av:

  • utlåtande från den expert som reparerat läckaget eller som undersökt läckaget, samt ett fotografi på läckagestället.
  • den senaste vattenräkningen, eller bruksplatsnummer och kundnummer som du kopierar ur den
  • vattenförbrukningsuppgifter för fastigheten om ansökan görs mer än en månad efter reparationen
  • kopior av fastighetens ritningar över vattenledningar och avloppsutrustning vid läckagestället och i dess närhet.

Bristfällig ansökan kan fördröja behandlingen av ärendet. 

2. HRM tillämpar följande principer vid beslut om läckageersättning:

läckageersättning beviljas inte för bruksavgifter för vatten och vattenförsörjningens grundavgifter

  • för avloppsbruksavgiftens del kan beviljande av läckageersättning övervägas för av kunden påvisad mängd vatten som läckt ut, förutsatt att mängden som läckt ut i avloppet från fastigheten är väsentligt mindre än den vattenmängd som använts i fastigheten. I praktiken kan inte läckage som understiger 100 m3 anses väsentligt, och endast den överskridande läckagemängden kan ersättas.
  • om läckaget runnit ut i marken eller i dagvattenavloppet är ersättningen i regel 100 % av avloppsbruksavgiften. Om läckaget runnit ut i avlopps- eller blandvattenavloppet är ersättningen i regel 50 % av avloppsbruksavgiften.
  • läckaget förutsätts ha skett på ställe som är svårt att upptäcka, och det får inte ha orsakats av fel i sådan fva-utrustning som är på kundens ansvar och vars skick kunden har möjlighet att granska. Ersättning betalas inte för t.ex. tryckbevattningssystem som kunden själv har byggt och för läckande kranar.
  • läckageersättning beviljas retroaktivt för läckage som pågått i högst ett år. Tiden räknas från den tidpunkt när läckaget reparerades. Ansökan ska göras inom ett år från den tidpunkt när läckaget upptäcktes.

Tilläggsinformation om läckageersättningsansökningar och deras behandlingsläge fås från HRM:s kundtjänst på tel. 09 1561 2110.